Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 88/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 09/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2004 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2004/NQ-HQ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2004 và Nghị quyết số 47/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1156/KHĐT-TH ngày 23 tháng 3 năm 2004 và của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tại Tờ trình số 41/TT-QĐT ngày 09 tháng 01 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị với tổng vốn đầu tư 1.655,9 tỷ đồng (theo danh mục dự án đính kèm); trong đó vốn của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị 724,4 tỷ đồng, các ngân hàng cho vay dưới hình thức hợp vốn và hình thức khác 931,5 tỷ đồng ; cơ cấu đầu tư như sau :

1.1. Các dự án vay vốn theo chương trình kích cầu (y tế, giáo dục) : 523,0 tỷ đồng ;

1.2. Các dự án thuộc chương trình di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm : 215,0 tỷ đồng ;

1.3. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm : 734,73 tỷ đồng ;

1.4. Các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng : 48,18 tỷ đồng ;

1.5. Cho vay từ Quỹ xoay vòng : 15 tỷ đồng.

1.6. Các dự án do Quỹ Đầu tư phát triển đô thị đầu tư trực tiếp : 120 tỷ đồng; đầu tư vào các dự án sau :

+ Mua cổ phần của các doanh nghiệp : 20 tỷ đồng ;

+ Tham gia đầu tư nhà máy nước Thủ Đức : 80 tỷ đồng ;

+ Tham gia góp vốn đầu tư cao ốc Trung tâm Báo chí : 10 tỷ đồng ;

+ Tham gia góp vốn với Công ty bảo hiểm Bảo Minh : 10 tỷ đồng.

Điều 2. Các dự án do Quỹ Đầu tư phát triển đô thị cho vay hoặc hợp vốn cho vay được quản lý theo Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 3. Trong tổng mức vốn và cơ cấu vốn đầu tư năm 2004 nêu tại điều 1, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển đô thị được quyết định cho vay các dự án theo chương trình mục tiêu của thành phố đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội có mức vốn tham gia của Quỹ dưới 20 tỷ đồng cho một dự án và với tổng mức vốn đầu tư cả năm là 100 tỷ đồng ; Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với Ủy ban nhân dân thành phố về cho vay đối với các dự án này và việc tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư đầu tư trực tiếp.

Điều 4. Lãi suất cho vay vốn đối với các loại dự án nêu trên được áp dụng như sau :

4.1. Đối với các dự án vay vốn theo chương trình kích cầu (y tế, giáo dục) : Lãi suất cho vay hàng năm được tính bằng mức lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn thành phố cộng thêm tối đa 1% phí quản lý.

4.2. Đối với các dự án cho vay theo chương trình mục tiêu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố: Thực hiện theo mức lãi suất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối với từng dự án cụ thể.

4.3. Đối với các dự án cho vay để đầu tư phát triển kinh tế, giao cho Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo cơ chế thị trường về lãi suất cho vay.

Điều 5. Cho phép Quỹ Đầu tư phát triển đô thị được giải ngân theo đúng khối lượng phát sinh thực tế khi có sự khác nhau giữa khối lượng giải ngân thực tế với kế hoạch giải ngân hàng năm của Quỹ đối với các dự án trọng điểm do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, nhưng vẫn đảm bảo theo tổng mức vốn đầu tư của dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH, TH (6b)
- Lưu (TH/Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch ngày 09/04/2004 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.922

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!