Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 176/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 176/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 15/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO QUẬN TÂN PHÚ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3892/TC-QHPX ngày 05 tháng 7 năm 2004 về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay bổ sung dự toán năm 2004 cho ngân sách quận Tân Phú với số tiền 2.420 triệu đồng (hai tỷ bốn trăm hai mươi triệu) đồng, để thực hiện các mục tiêu :

- Mở các lớp học đào tạo ngắn hạn do Quận ủy quyết định : 120 triệu đồng ;

- Bổ sung thêm kinh phí mua 02 (hai) xe ô tô cho Ủy ban nhân dân quận: 300 triệu đồng ;

- Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể dục thể thao : 2.000 triệu đồng.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân quận Tân Phú có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. - Giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú theo quy định.

Điều 4. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB : CT ; PCT/TT
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM   
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 176/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status