Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 682/2006/QĐ-BCN sửa đổi khoản 4, khoản 6 điều 1 Quyết định 3476/QĐ-BCN phê duyệt phương án và chuyển Công ty Mỏ thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 682/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 23/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 682/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 4, KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3476/QĐ-BCN NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY MỎ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Công văn số 267/HCVN-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2006);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 3476/QĐ-BCN ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Mỏ thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng mỏ như sau:

“4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 4.900.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là 4.900.000.000 đồng, tương ứng với 490.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 155.738 cổ phần, chiếm 31,79% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 236.262 cổ phần, chiếm 48,21% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 98.000 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ.”.

“6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 144 lao động trong do là 236.262 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Mỏ và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTND,
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ LĐTB và XH
- Bộ Nội vụ
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP. Hồ Chí Minh
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thúy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 682/2006/QĐ-BCN sửa đổi khoản 4, khoản 6 điều 1 Quyết định 3476/QĐ-BCN phê duyệt phương án và chuyển Công ty Mỏ thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125