Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 27/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 07 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CÁC NHÀ DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh và của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị đã được Đại hội Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh thông qua ngày 14 tháng 01 năm 2006 tại thị xã Đông Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

ĐIỀU LỆ:

HỘI CÁC NHÀ DOANH NGHIỆP TRẺ TỈNH QUẢNG TRỊ

Hội các nhà doanh nghiệp trẻ (DNT) tỉnh Quảng Trị dưới đây gọi tắt là Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nghiệp trẻ do UBND tỉnh ra quyết định thành lập, hoạt động theo Điều lệ Hội các nhà DNT tỉnh Quảng Trị, được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng doanh nghiệp trẻ từng bước phát triển, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của đất nước.

Hội hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp với thông lệ và tập quán Quốc tế.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Hội.

Tên chính thức: Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị.

Tên rút gọn: Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và biểu trưng riêng.

Điều 2. Mục đích của Hội.

Đoàn kết tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương đất nước.

Điều 3. Phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội.

Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Quảng Trị.

Trụ sở chính của Hội đặt tại thị xã Đông Hà.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 4. Chức năng của Hội.

1. Đại diện cho lực lượng DNT tỉnh Quảng Trị trong các mối quan hệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

2. Hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh trong việc phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

3. Phối hợp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nghiệp trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nghiệp trẻ tỉnh nhà.

4. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các nhà doanh nghiệp trẻ với lãnh đạo tỉnh, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội.

1. Đoàn kết, tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các nhà doanh nghiệp trẻ đến lãnh đạo tỉnh, Đoàn thanh niên và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; chăm lo phát triển lực lượng doanh nghiệp trẻ cho tỉnh nhà.

5. Tổ chức hướng dẫn cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng

Trị.

6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 6. Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc.

1. Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.

2. Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động.

3. Đoàn kết, tương trợ và hợp tác bình đẳng.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 7. Hội viên.

Công dân có độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, đang là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội các nhà DNT tỉnh Quảng Trị tự nguyện xin gia nhập Hội, đều có thể được xét kết nạp làm hội viên của Hội.

Điều 8. Hội viên danh dự, cố vấn.

1. Các nhà doanh nghiệp xuất sắc và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm hội viên danh dự của Hội.

2. Những cá nhân và hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động Hội có thể được Ủy ban Hội mời làm cố vấn của Hội.

3. Hội viên danh dự và cố vấn được tham gia các hoạt động của Hội nhưng không có quyền biểu quyết các Nghị quyết của Hội.

Điều 9. Quyền của hội viên.

1. Tham gia các hoạt động của Hội.

2. Được ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hội.

3. Được nhận sự hỗ trợ của Hội để phát triển kinh doanh, nâng cao kiến thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình. Được sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp với những điều kiện ưu đãi.

4. Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội kiến nghị với các cơ quan hữu

quan về các vấn đề mà mình quan tâm.

5. Được ra khỏi Hội khi không còn nguyện vọng hoặc điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội.

Điều 10. Nhiệm vụ của Hội viên.

1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị, Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh.

2. Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ủy ban Hội phân công.

3. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động phát triển Hội.

4. Đóng lệ phí gia nhập Hội và hội phí thường niên đủ và đúng hạn.

Điều 11. Gia nhập Hội.

1. Mọi cá nhân có đủ điều kiện qui định tại Điều 7 của Điều lệ này, có thể nộp đơn xin gia nhập Hội.

2. Hội viên không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp đương nhiên thôi không còn là hội viên.

Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 12. Tổ chức của Hội gồm.

Ở tỉnh là Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị.

Các chi hội trực thuộc do Ủy ban Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh ra quyết định thành lập. Hội có tạp chí riêng và có các đơn vị trực thuộc được thành lập theo qui định của pháp luật.

Điều 13. Đại hội Hội các cấp.

Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất ở mỗi cấp Hội. Đại hội đại biểu được tổ chức 3 năm 1 lần, do Ủy ban Hội cùng cấp triệu tập.

Đại hội Hội các cấp có các nhiệm vụ sau:

Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội.

Quyết định phương hướng, chương trình hoạt động của Hội và các vấn đề tổ chức của Hội.

Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội; cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên (nếu có).

Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hội.

Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt.

Điều 14. Ủy ban Hội.

Ủy ban Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ Đại hội. Ủy ban Hội gồm những hội viên tiêu biểu, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng cấp và các tổ chức có liên quan, do Đại hội hiệp thương chọn cử và được UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định công nhận. Hội nghị thường kỳ của Ủy ban Hội tỉnh họp mỗi năm 2 lần.

Ủy ban Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội;

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm;

- Quyết định quy chế hoạt động của Ủy ban Hội;

- Hiệp thương cử ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội; quyết định bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban Hội;

- Quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm tra; hiệp thương cử ra Trưởng ban và các thành viên Ban Kiểm tra;

- Quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Ban Thư ký và hiệp thương cử ra Tổng Thư ký;

- Quyết định thành lập và quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ủy ban Hội;

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội;

- Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh quyết định việc kết nạp hội viên, công nhận hội viên danh dự và xem xét kỷ luật hội viên. Quyết định kỷ luật hội viên giữ các chức danh lãnh đạo của Hội phải báo cáo với UBND tỉnh Quảng Trị và Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị;

- Các chi hội ngành nghề, chi hội địa bàn dân cư có quyền ra quyết định kết nạp hội viên, công nhận hội viên danh dự và xem xét kỷ luật hội viên. Quyết định kỷ luật hội viên giữ các chức danh lãnh đạo của chi hội, có trách nhiệm báo cáo lên Ủy ban Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng cấp.

Ủy ban Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị quyết định theo nguyên tắc đa số thành viên dự họp.

Điều 15. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Chủ tịch Hội là người đại diện cao nhất của Hội trong công tác đối nội và đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên cùng cấp và pháp luật Nhà nước về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Uỷ ban Hội.

Các Phó Chủ tịch Hội là người giúp cho Chủ tịch Hội theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội thực hiện theo quy chế của Ủy ban Hội.

Điều 16. Thường trực Ủy ban Hội.

Thường trực Ủy ban Hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Thường trực Ủy ban Hội thay mặt Ủy ban Hội giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp của Ủy ban Hội và hoạt động theo quy chế của Ủy ban Hội.

Điều 17. Ban Kiểm tra.

Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Ban Kiểm tra giúp Ủy ban Hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và hoạt động theo quy chế của Ủy ban Hội.

Trưởng Ban Kiểm tra là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Hội.

Điều 18. Quan hệ giữa Ủy ban Hội với các chi hội ngành nghề và chi hội địa bàn dân cư.

Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội ngành nghề và chi hội địa bàn dân cư trong việc thực hiện Điều lệ Hội, các Nghị quyết, Quyết định của Ủy ban Hội và trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác Hội đã thống nhất.

Các chi hội ngành nghề và chi hội địa bàn dân cư có trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn tỉnh của Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị, các chương trình công tác theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Hội tỉnh; định kỳ báo cáo hoạt động với Ủy ban Hội tỉnh.

Điều 19. Quan hệ với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Đối với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Trị: Hội là thành viên tập thể, hoạt động theo định hướng và được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng cấp. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Trị giới thiệu cán bộ có uy tín, năng lực, phẩm chất phù hợp tham gia bộ máy lãnh đạo của

Hội cùng cấp.

Đối với Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam: Hội là thành viên của Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, chịu sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Điều 20. Quan hệ với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Chương V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 21. Tài chính của Hội.

Các nguồn thu của Hội gồm:

- Lệ phí gia nhập Hội và hội phí của hội viên. Mức lệ phí và hội phí do Ủy ban Hội quyết định;

- Thu từ các hoạt động của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội;

- Các khoản thu do hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

Các khoản chi của Hội gồm:

- Các hoạt động của Hội và cơ quan thường trực Hội;

- Công tác xã hội;

- Khen thưởng;

- Đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của Hội;

- Chi khác.

Điều 22. Tài sản của Hội.

Tài sản của Hội gồm nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của Hội.

Điều 23. Quản lý tài chính, tài sản.

Tài chính và tài sản của Hội cấp nào do Thường trực Uỷ ban Hội cấp đó quản lý, thực hiện theo yêu cầu hoạt động của Hội, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, công khai và phù hợp với quy định của Nhà nước.

Chương VI

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 24. Khen thưởng.

Hội viên, tổ chức chi hội các ngành, địa phương, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội, được Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị Trung ương Hội, Trung ương Đoàn, Nhà nước, UBND tỉnh và các tổ chức hữu quan khen thưởng.

Ủy ban Hội có thể lập ra các giải thưởng cần thiết để tuyên dương, động viên phát triển phong trào doanh nghiệp trẻ và các hoạt động doanh nghiệp.

Điều 25. Kỷ luật.

Hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tùy theo mức độ sẽ bị Ủy ban Hội xem xét khiển trách, cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ trong Ủy ban Hội hoặc thôi công nhận là hội viên.

Chương VII

THI HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

Điều 26. Điều khoản thi hành.

Tổ chức Hội, các đơn vị trực thuộc và toàn thể hội viên phải chấp hành Điều lệ này.

Thường trực Uỷ ban Hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội do Đại hội đại toàn thể Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định.

Điều lệ này gồm 7 Chương, 26 Điều và được Đại hội Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2006 - 2008 thông qua ngày 14 tháng 01 năm 2006.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định phê duyệt./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2006/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89