Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh kèm theo Quyết định 1516/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 1389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1516/QĐ-UBND NGÀY 18/7/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 203/TTr-STC ngày 26/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, như sau:

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Mức vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty: 346.300.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu tỷ, ba trăm triệu đồng)”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 9, Điều 10 như sau:

“Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Chủ sở hữu Công ty

3. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu…và các lợi ích khác đối với Chủ tịch Công ty và Kiểm soát viên; Quyết định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng hàng năm của người quản lý Công ty;

Phê duyệt đề nghị của Chủ tịch Công ty về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch công ty; kiểm soát viên.

9. Sửa đổi như sau:

Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển; việc tuyển dụng lao động; thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động, đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại công ty”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Điều 13 như sau:

“Điều 13. Chủ tịch Công ty

2. Quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Công ty:

b) Chủ tịch Công ty quyết định sau khi Chủ sở hữu Công ty phê duyệt các nội dung sau đây:

- Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của Công ty;

- Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Phương án, dự án, huy động vốn, đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; đầu tư phát triển của Công ty theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm của Công ty theo quy định.

c) Chủ tịch Công ty trực tiếp quyết định các nội dung sau đây:

- Quy chế quản lý nội bộ của Công ty; thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Công ty;

- Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính hàng năm và báo cáo Chủ sở hữu Công ty;

- Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung theo quy định đối với Giám đốc; Quyết định nâng bậc lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý Công ty. Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện hàng năm của người lao động;

- Phương án, dự án, đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, huy động vốn có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công. Trường hợp phương án, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% thì Chủ tịch Công ty báo cáo Chủ sở hữu Công ty xem xét, quyết định;

- Phân cấp cho Giám đốc Công ty quyết định phương án, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định theo quy định tại điều lệ hoặc quy chế tài chính của Công ty. Việc phân cấp phải được thực hiện bằng văn bản;

- Thành lập Hội đồng, Ban kiêm nhiệm để giúp Chủ tịch Công ty kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành trong Công ty.

- Các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của Công ty”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:

“Điều 14. Giám đốc

4. Quyền của Giám đốc:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Chủ tịch Công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty;

c) Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của Công ty trình Chủ tịch Công ty quyết định. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung theo quy định đối với các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và tương đương;

đ) Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và tương đương, người lao động theo quy định.

e) Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty;

g) Quyết định phương án, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, huy động vốn, theo phân cấp của Chủ tịch Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

h) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công ty; kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ phù hợp với quy định hiện hành và thực tế tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành;

i) Lập, trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Chủ tịch Công ty phê duyệt;

k) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

l) Tuyển dụng, bố trí sử dụng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định;

m) Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Công ty ủy quyền”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh kèm theo Quyết định 1516/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


488

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75