Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 1233/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 371 /TTr-SNV ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15/9/2013.

Tên tiếng Anh: Center of Investment consulting and Industrial services of Yen Bai province.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Vị trí:

a) Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

c) Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp có trụ sở đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Chức năng:

Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp Yên Bái có chức năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trước, trong và sau đầu tư của các dự án liên quan đến các hoạt động đầu tư trực tiếp trong nước và ngoài nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giới thiệu môi trường đầu tư, các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái, gồm cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu, các chủ trương, chính sách về đầu tư, thu hút đầu tư, thủ tục đầu tư đối với khu công nghiệp, trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

2. Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư bao gồm: Khảo sát lập dự án đầu tư, khảo sát địa điểm, lập bản đồ quy hoạch, tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát công trình, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn đấu thầu, một số dịch vụ khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

3. Hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến các thủ tục pháp lý, các quy định của pháp luật về thuế, xuất nhập khẩu, thương mại trong quá trình hoạt động.

4. Cung cấp các dịch vụ xây lắp, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thiết bị vật tư và các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với Công ty Phát triển và Kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

6. Tổ chức cho người lao động đến đăng ký tìm việc làm, liên hệ với người sử dụng lao động để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động. Giới thiệu người lao động đang cần việc làm với người sử dụng lao động đang cần tuyển lao động.

7. Hỗ trợ việc tổ chức tuyển chọn lao động cho người sử dụng lao động là người Việt Nam và người nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại các khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp với các trường, trung tâm đào tạo nghề để đào tạo nghề cho người lao động.

9. Phối hợp với các đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động để tổ chức tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

10. Tổng hợp và phân loại lao động theo ngành nghề, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, có kế hoạch, biện pháp giới thiệu và giúp tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

11. Cung cấp, giới thiệu thông tin về đào tạo nghề miễn phí cho đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

12. Phối hợp với phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp.

13. Giúp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện việc tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp.

14. Xây dựng Kế hoạch chương trình xúc tiến hàng năm, tổ chức hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện dự án trong khu công nghiệp.

15. Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ công nghiệp được quyền:

a) Quan hệ với các Sở, ban, ngành và địa phương trong và ngoài tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan về dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp tìm hiểu và đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Ký kết, thỏa thuận với các doanh nghiệp về hoạt động dịch vụ công nghiệp như: Tư vấn chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư, cung cấp thiết bị và cung cấp dịch vụ khác. Trong các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện công việc;

c) Ký kết thỏa thuận trực tiếp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và các cá nhân, tổ chức về hoạt động tư vấn, dịch vụ lao động việc làm và cung ứng lao động kịp thời cho các doanh nghiệp;

d) Tổ chức hoạt động sản xuất, dịch vụ để khai thác, tận dụng cơ sở vật chất hiện có theo quy định;

đ) Thu các khoản phí dịch vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Yên Bái.

16. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của tỉnh và của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật điều điều động luân chuyển chế độ chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức thuộc Trung tâm, gồm có:

a) Phòng Hàng chính - Tổng hợp.

b) Phòng Xúc tiến đầu tư.

c) Phòng Tư vấn, dịch vụ.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc Trung tâm quy định; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

3. Về biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp tỉnh Yên Bái là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động của Trung tâm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu ngạch viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công giao tiếp điện tử tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu : VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144