Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 381/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia; Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 72/TTr-SKHCN ngày 23/4/2013 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 72/BC-SNV ngày 10/5/2013 về thẩm định việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang, như sau:

Tên gọi: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

Tên giao dịch Quốc tế: Tuyen Quang Foundation for Science and Technology Development (viết tắt là: TUYENQUANGFOSTED)

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ) trực thuộc y ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Trụ sở của Quỹ đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn của Quỹ.

b) Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

c) Chấp hành các quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động của Quỹ.

đ) Tổ chức thẩm định và quyết định tài trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi vay đối với các dự án được tài trợ, vay vốn.

e) Kiểm tra việc thực hiện, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án nhận tài trợ, cho vay.

g) Đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi vốn đã cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hợp đồng, vi phạm cam kết với Quỹ theo quy định của pháp luật.

h) Ban hành các văn bản, hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ theo thẩm quyền.

i) Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ.

k) Quan hệ với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các dự án khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc quy định.

2. Cơ cấu tổ chức:

Bộ máy tổ chức của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, cơ quan điều hành và Hội đồng thẩm định.

a) Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm 07 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các ủy viên Hội đồng gồm:

+ 01 Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

+ Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;

+ Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang.

b) Ban Kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm 05 thành viên: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.

c) Cơ quan Điều hành Quỹ:

- Giám đốc Quỹ (do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm) là người đại diện pháp nhân của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

- Phó Giám đốc Quỹ (do Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm) thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Quỹ.

- Kế toán: 01 người (do kế toán Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán Quỹ theo quy định hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

- Tùy theo thực tế hoạt động của quỹ, Hội đồng quản lý quỹ xem xét bố trí các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm các Phòng nghiệp vụ của Quỹ cho phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

d) Hội đồng thẩm định: Có 7 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; do Giám đốc Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập để thực hiện việc thẩm định các đề tài, dự án xin tài trợ, vay vốn của Quỹ; khuyến nghị việc bổ sung, sửa đổi đề tài, dự án và tư vấn về chế độ tài trợ, cho vay.

3. Hoạt động của Quỹ:

Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, cơ quan điều hành và Hội đồng thẩm định, Giám đốc quỹ hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.653
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93