Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 949/QĐ-BXD 2020 sửa đổi Quyết định 168/QĐ-BXD nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Xây dựng

Số hiệu: 949/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 949/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM, KHOẢN THUỘC ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 168/QĐ-BXD NGÀY 18/02/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 168/QĐ-BXD);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm thuộc Điều 2 của Quyết định số 168/QĐ-BXD:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Lê Quang Hùng) như sau:

1.1. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 2:

“- Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hợp tác công tư - PPP trong lĩnh vực xây dựng.”.

1.2. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 2.3. Khoản 2 Điều 2:

“- Chỉ đạo chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;”.

1.3. Sửa đổi Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 2 như sau:

“2.4. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Công tác phía Nam; Cục Kinh tế xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; Trường Đại học xây dựng Miền Trung; Trường Đại học xây dựng Miền Tây; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này).”.

2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh).

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh) như sau:

3.1. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 2:

“- Quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí ngành Xây dựng.”.

3.2. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 5.2 Khoản 5 Điều 2:

“- Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

- Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao cho Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng;

- Chỉ đạo công tác y tế ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;

- Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;”

3.3. Sửa đổi Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 2 như sau:

“5.3. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trưởng bất động sản, Viện Vật liệu xây dựng, Trung tâm Thông tin; các đơn vị sự nghiệp y tế và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này).”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc Khoản 6 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn) như sau:

4.1. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 6.2 Khoản 6 Điều 2:

“- Chỉ đạo chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp;”.

4.2. Sửa đổi Điểm 6.3 Khoản 6 Điều 2 như sau:

“6.3. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Cục Phát triển đô thị; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này).”.

4.3. Sửa đổi Điểm 6.5 Khoản 6 Điều 2 như sau

“6.5. Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VP Chính phủ; VP Trung ương Đảng; VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương;
- Đảng ủy Bộ XD ; Đảng ủy khối cơ sở Bộ XD tại TP.HCM;
- Công đoàn XD Việt Nam ;
- Lưu VT, TCCB (3b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 949/QĐ-BXD ngày 20/07/2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.901

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!