Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội và lĩnh vực bảo trợ xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 756/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Vương Phương Nam
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG; LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này 55 (năm mươi lăm) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 55 (năm mươi lăm) thủ tục hành bị bãi bỏ đến các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PC
VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- C
ng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (T-78).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG, LĨNH VC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công bị bãi bỏ

TT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ, hủy bthủ tục hành chính

(lý do bãi bỏ)

1

T-BLI-137549-TT

Cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sỹ đối với thương binh chết do vết thương cũ tái phát

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

2

T-BLI-137887-TT

Cấp giy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong đấu tranh chống lại các hành vi nguy him; thực hiện công việc nguy hiểm; bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

3

T-BLI-137910-TT

Cấp giấy chứng nhận bị thương đề nghị giải quyết chế độ hưởng chính sách như thương binh

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

4

Không tìm thy số sêri trên CSDLQG

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

5

T-BLI-138024-TT

Cấp lại s ưu đãi giáo dục đào tạo

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

6

T-BLI-138043-TT

Cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

7

T-BLI-138053-TT

Tiếp nhận hồ sơ đối tượng chính sách từ nơi khác chuyển đến

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

8

T-BLI-138058-TT

Di chuyn hồ sơ người có công với cách mạng đi nơi khác trong phạm vi quận, huyện

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

9

Không tìm thấy số sêri trên CSDLQG

Giải quyết chế độ chính sách đối với vợ hoặc chồng của liệt sỹ tái giá

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

10

T-BLI-104705-TT

Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

11

Không tìm thấy số sêri trên CSDLQG

Xét công nhận đối với liệt sỹ, gia đình liệt sỹ

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

12

T-BLI-104679-TT

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

13

T-BLI-104682-TT

Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

14

T-BLI-086165-TT

Cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

15

T-BLI-104686-TT

Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

16

T-BLI-104691-TT

Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

17

T-BLI-104693-TT

Giải quyết chế độ điều dưỡng

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

18

Không tìm thấy số sêri trên CSDLQG

Hồ sơ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

19

T-BLI-104707-TT

Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phụ hồi chức năng

Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành

20

T-BLI-104893-TT

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

21

T-BLI-104898-TT

Giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

22

T-BLI-120158-TT

Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyn hài cốt

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

23

T-BLI-104910-TT

Giải quyết chế độ thương binh

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

24

T-BLI-104920-TT

Đề nghị phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

25

T-BLI-104907-TT

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bt tù đày.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

26

T-BLI-104932-TT

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

27

T-BLI-104710-TT

Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

28

T-BLI-104690-TT

Giải quyết chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 290

- Quyết định số 1734/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này.

28

T-BLI-106659-TT

Giải quyết mai táng phí theo Quyết định 290

- Quyết định số 1734/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này.

30

Không tìm thấy số sêri trên CSDLQG

Giải quyết chế độ đối với thân nhân người có công giúp đcách mạng trong kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến đã chết mà chưa được hưởng chế độ

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

31

T-BLI-137970-TT

Kiểm tra và đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

- Quyết định số 1734/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này.

32

T-BLI-138005-TT

Kiểm tra và đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

- Quyết định số 1734/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này.

33

T-BLI-138035-TT

Kiểm tra và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành.

34

T-BLI-138045-TT

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ hết hiệu lực thi hành

35

T-BLI-138050-TT

Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyn hài cốt liệt sĩ hết hiệu lực thi hành

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

TT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính (lý do bãi bỏ)

1

T-BLI-137482-TT

Tạm đình chỉ chấp hành thời gian học tập, chữa trị bắt buộc tại trung tâm đối với người ốm nặng, phụ nữ có thai

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

2

T-BLI-137457-TT

Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào trung tâm

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chng tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

3

T-BLI-137464-TT

Miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào trung tâm

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

4

T-BLI-137470-TT

Giảm thời hạn hoặc miễn chp hành phần thời gian còn lại tại trung tâm do người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

5

T-BLI-137474-TT

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trung tâm do người mắc bệnh hiểm nghèo

- Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

6

T-BLI-283232-TT

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (thủ tục hành chính cấp huyện)

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này tại cấp huyện

7

T-BLI-137134-TT

Xác nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không qua tiếp nhận

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

8

T-BLI-137443-TT

Xét đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chng tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

9

T-BLI-104667-TT

Đưa người vào cơ sở chữa bệnh

Quyết định 1724/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không quy định thủ tục hành chính này

3. Thtục hành chính lĩnh vực Bo trợ xã hội

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính (lý do bãi bỏ)

1

T-BLI-104649-TT

Hỗ trợ kinh phí mai táng cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

2

T-BLI-104652-TT

Giải quyết trợ cấp xã hội thường xuyên

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

3

Không tìm thy số sêri trên SDLQG

Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp của người 85 tuổi trở lên không có chế độ bảo hiểm xã hội

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

4

T-BLI-104663-TT

Giải quyết trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

5

T-BLI-104668-TT

Trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

6

Không tìm thấy số sêri trên CSDLQG

Người cao tuổi, neo đơn thuộc diện hộ nghèo

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

7

T-BLI-104672-TT

Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

8

T-BLI-104674-TT

Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ gia đình nghèo

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

9

T-BLI-104675-TT

Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

10

Không tìm thấy số sêri trênCSDLQG

Hộ gia đình có từ hai người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

11

Không tìm thấy số sêri trên SDLQG

Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi, trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi

Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đã hết hiệu lực.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội và lĩnh vực bảo trợ xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146