Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 230/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 25/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Ngh định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 25/TT-NV4 ngày 20/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (có danh mục các văn bản kèm theo).

Lý do bãi bỏ: Các văn bản trên không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tiễn áp dụng pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tcáo trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc STư pháp; Thủ trưởng các S, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP UBND t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các phòng thuộc VP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TCD;
- Gửi: Bản giấy và hệ thống điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư một đầu mối mỗi cấp hành chính

Không phù hợp với Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

2

Quyết đnh số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tnh

Ban hành quy trình gii quyết khiếu nại hành chính

Không phù hợp với Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong công tác bi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các công trình dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.

3

Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành quy định việc ghi chép, thống kê, xây dựng hồ sơ, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Không phù hợp Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 230/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.967

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74