Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2020 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công trình xây dựng (Hoạt động xây dựng) và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 2204/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 10/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2204/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG) VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2035/TTr-SXD ngày 09 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công trình xây dựng (Hoạt động xây dựng) và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tham mưu dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Phòng KSTT, TTPVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT. HCT

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG) VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2204/QĐ-UBND ngày 10 tháng 09
năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

I. LĨNH VỰC: QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG): 10 TTHC

1. Nhóm thủ tục: “Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)”

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết: Kiến nghị rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ năng lực từ 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 01 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 12 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 02 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Đề nghị sửa đổi bổ sung cụm từ tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ như sau: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị”.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 25%.

2. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết: Kiến nghị rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ năng lực từ 10 ngày xuống còn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 0,5 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 03 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 1,5 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức khi có yêu cầu.Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

2.2. Kiến nghị thực thi:

Đề nghị sửa đổi cụm từ tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ- CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ như sau: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 05 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị”.

1.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 50%.

 

3. Thủ tục: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết: Kiến nghị rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ chuyển đổi từ 25 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 01 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 12 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 02 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

3.2. Kiến nghị thực thi:

Đề nghị sửa đổi cụm từ tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ- CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ như sau: “Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 15 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị”.

3.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 40%.

 

4. Nhóm thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; thủ tục: Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)”.

4.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết: Kiến nghị rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ hành nghề từ 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 01 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 12 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 02 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho cá nhân khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

4.2. Kiến nghị thực thi:

Đề nghị sửa đổi cụm từ tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ- CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ như sau: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị”.

4.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 25%.

5. Nhóm thủ tục: “Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn); thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp”

5.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết: Kiến nghị rút ngắn thời gian cấp lại chứng chỉ hành nghề từ 10 ngày xuống còn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 0,5 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 03 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 1,5 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho cá nhân khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

5.2. Kiến nghị thực thi:

Đề nghị sửa đổi cụm từ tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ- CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ như sau: “Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề; 05 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị”.

5.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 50%.

II. NHÓM TTHC LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG: 02 TTHC

6. Thủ tục: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

6.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Về thành phần hồ sơ

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung “bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên” thành “bản sao chụp bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên mang theo bản chính để đối chiếu”.

Lý do: Cá nhân nộp “Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên” là không cần thiết, vì cơ quan cấp chứng chỉ có thể kiểm tra đối chiếu từ bản chính.

- Kiến nghị bãi bỏ “02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận”.

Lý do: Cá nhân nộp “02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận” là không cần thiết, vì 02 phong bì có dán tem, số điện thoại, địa chỉ đã thể hiện trong đơn đăng ký, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp nhận chứng chỉ hoặc cơ quan sẽ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích bằng bao phong bì của đơn vị khi cá nhân có nhu cầu.

Kiến nghị bãi bỏ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có).

Lý do: Cá nhân nộp bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có), là không cần thiết, vì cá nhân có giấy chứng nhận hay không có giấy chứng nhận vẫn phải thi sát hạch.

b) Về thời hạn giải quyết

Kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết này từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 01 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 04 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 02 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ môi giới bất động sản cho cá nhân khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

6.2. Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng như sau: “Bản sao chụp bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên (kèm theo bản chính để đối chiếu)”.

+ Bãi bỏ cụm từ tại khoản 5 điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD: “02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận”.

+ Bãi bỏ khoản 3 điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD: “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có)”.

+ Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng như sau: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ”.

6.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 272.117.300 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 223.984.300 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 48.133.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ % cắt giảm chi phí: 15,48%.

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 30%.

 

7. Thủ tục: Cấp lại (đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; do hết hạn hoặc gần hết hạn.

A. ĐỐI VỚI CẤP LẠI (ĐỔI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MỐI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN: DO BỊ MẤT, BỊ CHÁY, BỊ HỦY HOẠI DO THIÊN TAI HOẶC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết: Kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết này từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 01 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 04 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 02 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ môi giới bất động sản cho cá nhân khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

7.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng như sau: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ)”.

7.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 30%.

B. ĐỐI VỚI CẤP LẠI (ĐỔI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MỐI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN: DO HẾT HẠN HOẶC GẦN HẾT HẠN.

7.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Về thành phần hồ sơ:

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung “bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên” thành “bản sao chụp bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên mang theo bản chính để đối chiếu”.

Lý do: Cá nhân nộp “Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên” là không cần thiết, vì cơ quan cấp chứng chỉ có thể kiểm tra đối chiếu từ bản chính.

- Kiến nghị bãi bỏ “02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận”.

Lý do: Cá nhân nộp “02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận” là không cần thiết, vì 02 phong bì có dán tem, số điện thoại, địa chỉ đã thể hiện trong đơn đăng ký, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp nhận chứng chỉ hoặc cơ quan sẽ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích bằng bao phong bì của đơn vị khi cá nhân có nhu cầu.

- Kiến nghị bãi bỏ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có).

Lý do: cá nhân nộp bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có), là không cần thiết, vì cá nhân có giấy chứng nhận hay không có giấy chứng nhận vẫn phải thi sát hạch.

b) Về thời hạn giải quyết

Kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết này từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lý do: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và chuyển về Sở Xây dựng trong thời hạn là 01 ngày làm việc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở xem xét, thẩm định theo quy định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt trong thời hạn là 04 ngày làm việc. Sau đó gửi đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời hạn là 02 ngày để trả kết quả cho tổ chức. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng vẫn đảm bảo cấp chứng chỉ môi giới bất động sản cho cá nhân khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc cắt giảm thời hạn giải quyết này không những giải quyết nhanh cho cá nhân, tổ chức mà còn góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

7.2. Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng như sau: “Bản sao chụp bằng tốt nghiệp từ trung học (hoặc tương đương) trở lên (kèm theo bản chính để đối chiếu)”.

+ Bãi bỏ cụm từ tại khoản 5 điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD: “02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận”.

+ Bãi bỏ khoản 3 điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD: “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có)”.

+ Sửa đổi Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng như sau: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ)”.

7.3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa:

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 29.903.000 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 25.273.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 4.630.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ % cắt giảm chi phí: 15,48%.

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian so với quy định hiện hành: 30%.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2020 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công trình xây dựng (Hoạt động xây dựng) và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13