Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1960/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1960/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH PHẦN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC THI, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ công văn số 323/TTG-QHQT ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt danh mục Dự án ô về bình đẳng giới do các tổ chức LHQ tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án thành phần thuộc Chương trình Hợp tác chung giữa Liên hiệp quốc và Chính phủ Việt Nam về Bình đẳng giới;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;
Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án thành phần (VNM0014) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Chương trình Hợp tác chung giữa Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam về Bình đẳng giới (MDGF- 1 694) VNM7G31A có tên giao dịch quốc tế "United Nations-Govemment of Viet Nam Joint Programme on Gender Equality", do Quỹ Hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ (MDG-F) tài trợ. Dự án thành phần (VNM0014) có tổng vốn 325.926 USD (trong đó có: 294. 161 USD vốn 0DA và 31.765 USD vốn đối ứng), dự án thực hiện trong thời gian 36 tháng (tư tháng 4 năm 2009 đến 31 tháng 3 năm 2012).

Điều 2. Ban quản lý dự án thành phần (VNM0014) có nhiệm vụ quản lý thực hiện Dự án thành phần theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.

Điều 3. Ban quản lý dự án thành phần (VNMO014) có trụ sở đặt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng để phục vụ cho việc thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể về 0DA đã ký kết.

Điều 4.

- Cử ông Đỗ Hoàng Du - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý Dự án thành phần (VNM0014), thành viên Ban quản lý dự án quốc gia.

- Cử bà Nguyễn Thu Hà - Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án thành phần (VNM0014).

- Cử 01 công chức Vụ Gia đình kiêm nhiệm Quản lý tài chính dự án thành phần (VNM00 14).

- Các cán bộ Vụ Gia đình tham gia quản lý dự án thành phần (VNM0014) được hưởng phụ cấp quản lý dự án bằng 50% lương hiện hưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam về định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (0DA). Thời gian hưởng phụ cấp quản lý dự án tính từ thời điểm ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án thành phần của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến thời điểm kết thúc dự án. Phụ cấp quản lý dự án trích từ nguồn tính phí đối ứng thực hiện dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần có trách nhiệm tuyển chọn các nhân viên tham gia dự án thành phần (VNM0014) theo quy định của Ban quản lý dự án quốc gia. Các nhân viên dự án được tuyển chọn hưởng lương từ nguồn vốn tài trợ của dự án thành phần.

Điều 6. Giám đốc Ban quản lý dự án thành phần (VNM0014) có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án thành phần trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Gia đình, các ông, bà có tên tại Điều 4 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT BỘ TRƯỚNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1960/QĐ-BVHTTDL ngày 27/05/2009 về việc thành lập Ban quản lý dự án thành phần “Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ và các Tổ chức xã hội dân sự liên quan trong việc thực thi, giám sát và báo cáo việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.053

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!