Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 1126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Quyết định số 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20 tháng 4 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ; Quyết định số 1076/QĐ-BNN-QLCL ngày 10 tháng 5 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành  và Quyết định số 1297/QĐ-BNN-BVTV ngày 31 tháng 5 năm 2012  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( tại Tờ trình số 106/TTr-SNN& PTNT ngày 13 tháng 8 năm 2012) và đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC(VPCP);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUB: CPVP (2),NN (C), THCB, KSTTHC;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1126 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG:

STT

Thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

II

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

1

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

2

Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ:

STT

Thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Chăn nuôi - Thủy sản

1

Tên thủ tục

Văn bản đã công bố

Căn cứ bãi bỏ

Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Bãi bỏ Thủ tục số 44 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại:

Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định số 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/4/2012;

 

PHẦN III. NỘI DUNG  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1. Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

Trình tự thực hiện

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định và đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

b) Đối với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Tiến hành thẩm định hồ sơ; trình Lãnh đạo ký cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở hoặc Chi cục Bảo vệ thực vật

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 10)

- Bản photo giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc BVTV (khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao hợp pháp hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV.

- Lịch trình vận chuyển hoàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam

Đối tựơng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Đơn đề nghị Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 10).

Phí, lệ phí

Không thu

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

- Thời gian có hiệu lực của kết quả: 01 năm.

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV.

 

Phụ lục 10: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN
THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam

Tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép: ..…...................................................….……....

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Điện thoại: ...........................................…; Fax: ..................................................…

Quyết định thành lập doanh nghiệp số  …… ngày ….... tháng  ….... năm ............

Đăng ký kinh doanh số .…........……… ngày …...…. Tháng .......... năm ..............

tại ....................................................................................................................……

Số tài khoản: .........……...........…. Tại ngân hàng .................................................

Họ tên người đại diện pháp luật .....................….……… Chức danh .....................

CMND/Hộ chiếu số .......................... do ..................... cấp ngày .…. / …./ ...........

Hộ khẩu thường trú ................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật” cho phương tiện… (ghi rừ trọng tải ôt tô, biển kiểm soát, tên người điều khiển phương tiện) được vận chuyển … (ghi rõ loại, nhóm thuốc bảo vệ thực vật, trọng lượng hàng).

Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

 

 

........., ngày..........tháng .......năm...........

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

 

II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

1. Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tới Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam hoặc Bộ phận một cửa.

+ Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam hoặc Bộ phận một cửa trực tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác nhận hồ sơ/ thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).

+ Nhận kết quả tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam (Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Điện thoại: 0351.3.849.250 và người đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải ký nhận trong sổ lưu hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính; Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); theo đường bưu điện.

Hồ sơ

1) Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Thông tư 75/2011/TT-BNN & PTNT.

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước);

c) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;

d) Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);

e) Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo;

f) Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

g) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);

h) Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết

- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, cơ quan tiếp nhận thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam

Đối tựơng thực hiện

Tổ chức, cá nhân (cơ sở).

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phí, lệ phí

Phí, lệ phí thẩm định hồ sơ đăng ký và xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu;

- Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa.

Điều kiện thực hiện TTHC

- Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và phù hợp theo quy định của Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/ quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;

- Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phẩm được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010;

- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Quyết định số 1076 /QĐ-BNN-QLCL ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Phụ lục 1

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

..............., ngày.........tháng.........năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)

Số:……….

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của (Cơ sở); đề nghị Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nội dung quảng cáo

Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình …)

Thời gian dự kiến quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tới Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam hoặc Bộ phận một cửa.

+ Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam hoặc Bộ phận một cửa trực tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác nhận hồ sơ/ thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).

+ Nhận kết quả tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam (Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Điện thoại: 0351.3.849.250 và người đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải ký nhận trong sổ lưu hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính; Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); theo đường bưu điện.

Hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ:

a) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2, Thông tư số 75/2011/TT-BNN & PTNT ngày 31/10/2011;

b) Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;

c) Tài liệu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT còn hiệu lực theo quyết định;

d) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết

- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, cơ quan tiếp nhận thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.

- Đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, cơ sở có đề nghị cấp lại thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ sở Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở (Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT)

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam

Đối tựơng thực hiện

Tổ chức, cá nhân (cơ sở).

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011.

Phí, lệ phí

Phí, lệ phí thẩm định hồ sơ đăng ký và xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu;

- Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa.

- Cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở.

Điều kiện thực hiện TTHC

- Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và phù hợp theo quy định của Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/ quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định;

- Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phẩm được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010;

- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Quyết định số 1076 /QĐ-BNN-QLCL ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Phụ lục 2

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

..............., ngày.........tháng.........năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại)

Số:……….

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam

Ngày ….. tháng ….. năm ……, cơ sở đã được Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ……..); tuy nhiên, ………………..[lý do đăng ký lại] …..; đề nghị Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hà Nam xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nội dung quảng cáo

Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình …)

Thời gian dự kiến quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234