Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2006/QĐ-UB thành lập phòng Tôn giáo - Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 02/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/QĐ-UB

Tân An, ngày 21 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG TÔN GIÁO - DÂN TỘC THUỘC UBND CÁC HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp; và Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND ngày 13/01/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 9 về việc thành lập Phòng Tôn giáo - Dân tộc thuộc UBND 10 huyện trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị tại văn bản số 35/SNV-TCCC ngày 25/01/2006 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tôn giáo - Dân tộc thuộc UBND các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và Tân Hưng.

Phòng Tôn giáo - Dân tộc là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo và dân tộc trên địa bàn huyện.

Phòng Tôn giáo - Dân tộc có con dấu riêng để quan hệ công tác. Việc đáp ứng các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động của Phòng do Văn phòng HĐND và UBND huyện đảm nhiệm.

Điều 2. Phòng Tôn giáo - Dân tộc ở các huyện nêu trên có Trưởng phòng do Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm, và một cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo - dân tộc làm Phó Trưởng phòng.

Chủ tịch UBND huyện quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Phòng Tôn giáo - Dân tộc theo hướng dẫn của liên ngành Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và Chủ tịch UBND các huyện nêu ở điều 1 thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH (2b);
- Lưu: VT. SNV. Kh.
D\TL_PhongTG-DT10huyen

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2006/QĐ-UB thành lập phòng Tôn giáo - Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76