Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 107/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 05/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 512/TTr-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2017, gồm các nội dung:

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 (dự kiến giữa tháng 7)

- Xem xét Báo cáo công tác 6 tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo, tờ trình khác của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

- Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2015 và 2016”.

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 (khoảng đầu tháng 12)

- Xem xét Báo cáo công tác năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

- Xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

- Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch và tình hình công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố”.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố. Tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả cao.

Điều 3. Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát. Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ điều kiện và tình hình thực tế lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, P.TH (Ng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


730
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70