Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 35/KH-SYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Phạm Minh An
Ngày ban hành: 08/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TNH BR - VT
S Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-SYT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA NGÀNH Y TẾ TỈNH BR-VT

Thực hiện Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tnh BR-VT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của ngành Y tế năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a. Phi hợp triển khai có hiệu quả và đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính tng bước đi vào nề nếp n định.

b. Phối hợp với những sở ngành liên quan đtham mưu nhằm nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thm quyền ban hành của UBND tỉnh có quy định thủ tục hành chính.

c. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng của Sở trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

d. Phi hp trin khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của công tác kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm:

- Các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ tư pháp tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (Nếu có).

- Các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xét duyệt công bố thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế theo đúng quy định; Các đơn vị trực thuộc liên quan công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính. Và Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính.

- Phối hợp thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân hiệu quả, đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phối hợp sở ngành liên quan thực hiện tốt việc cập nhật các thủ tục hành chính đã công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo hướng dn tại Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

a. Đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được cập nhật, công bố thường xuyên theo các văn bản quy phạm pháp luật mới, còn hiệu lực.

b. Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

c. Đảm bo việc tiếp nhận, xử lý kịp thời phn ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân hiệu quả, đúng quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của y ban nhân dân tnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

d. Tham mưu sửa đổi, bổ sung và trình UBND tnh, các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

e. Phi hợp duy trì và cập nhật các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

(Nội dung cụ thể tại phụ lục kèm theo kế hoạch).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Đảng ủy, Chi bộ các đơn vị trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo đi với công tác kim soát thủ tục hành chính; chú trọng công tác bi dưỡng knăng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa, bộ phận tiếp đón hướng dẫn bệnh nhân ... khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra của Đảng ủy, chi bộ đối với công tác kim soát thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng các phòng chức năng nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về lĩnh vực phụ trách.

Đy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thông qua việc đăng tải trên trên Cng thông tin điện tử của Sở Y tế, website của đơn vị, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, đăng tải trên Bản tin sức khỏe của ngành ....

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng liên quan phi hợp trin khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính năm 2016.

Bệnh viện Lê Lợi, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc và các đơn vị được triển khai năm 2016 định kỳ hàng tháng báo cáo tổng hợp việc thực hiện lấy ý kiến người dân bằng hệ thống điện tử gửi về Sở Y tế;

Các đơn vị liên quan đến công tác kim soát thủ tục hành chính (Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế Dự Phòng, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm PC HIV/AIDS, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các TTYT huyện, thành phố) và các phòng chức năng liên quan của Sở thường xuyên rà soát, tham mưu công bố các thủ tục hành chính khi có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đúng thời gian quy định. Đồng thời gửi báo cáo định kỳ về SY tế trước ngày 15/5, 15/11 và 05/02 để tổng hợp.

Riêng Trung tâm Truyền thông GDSK nghiên cứu, đăng tải đầy đnhững nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, công khai TTHC trên Bản tin sức khỏe của ngành.

Bộ phận Công nghệ thông tin - Văn phòng Sở Y tế đăng tải các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của ngành Y tế, đề nghị các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng liên quan thuộc Sở triển khai, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Tư Pháp;
- Các đơn vị trực thuộc (T/hiện);
- Các phòng chức năng (T/hiện);
- Bộ phận CNTT VPS (T/hiện);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐC
Phạm Minh An

 


NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA NGÀNH Y TẾ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 35/KH-SYT ngày 08/3/2016 của Sở Y tế tỉnh BR-VT)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hợp/ thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

I. Về tp huấn và hướng dẫn nghip vkiểm soát thủ tục hành chính

1.

Tham dự tập hun nghiệp vụ kim soát thủ tc hành chính

Sở Tư pháp

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Quý II/2016

Cử cán bộ tham dự

2.

Tham dự họp giao ban định kỳ 1 ln/ năm về thực hiện công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

SY tế

Trong năm

Cử cán bộ tham dự giao ban đầy đủ

II. Về rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Triển khai kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2016

SY tế

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Trong tháng 3/2016

Kế hoạch của Sở Y tế phê duyệt

2

Tổ chức thực hiện việc khai kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

SY tế

Các phòng chức năng Sở và các đơn vị trực thuộc liên quan

Tháng 3 đến tháng 10/2016

Phương án đơn giản hóa cụ thể của ngành Y tế

3

Phi hợp xây dựng phương án Đơn giản hóa thủ tục hành chính chung của tỉnh

Sở Tư pháp

SY tế

Quý IV/2016

Phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh đã được phê duyệt

III. Về chun hóa ni dung Bthủ tục hành chính

1

Căn cứ vào các Quyết định chun hóa nội dung TTHC của Bộ Y tế, phối hợp các đơn vị và các phòng chức năng liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chuẩn hóa nội dung TTHC

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Sở Tư Pháp

Ngay khi Bộ Y tế ban hành Quyết định chuẩn hóa nội dung TTHC

Văn bản gửi Sở Tư pháp và Tờ trình UBND tỉnh

2

Phi hợp kim soát chất lượng và nhập nội dung, thông tin các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có)

Sở Tư pháp

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Thực hiện theo Quyết định công bchuẩn hóa TTHC của UBND tỉnh

Thông tin được thể hiện trên Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử của đơn vị

3

Niêm yết, công khai các quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa đã được ban hành

Sở Y tế

Các đơn vị trực thuộc thực hiện các thủ tục hành chính

Ngay khi nhận được Quyết định công bố chuẩn hóa của UBND tỉnh

TTHC chun hóa đã được cập nhật, niêm yết kịp thời tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc thực hiện TTHC

IV. Về kiểm soát thủ tục hành chính

1

Căn cứ vào các Quyết định do Bộ Y tế ban hành, các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng liên quan tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Sở Tư Pháp

Thường xuyên

CV gửi Sở Tư pháp và Tờ trình UBND tỉnh

2

Phi hợp kim soát chất lượng và nhập nội dung, thông tin các thủ tục hành chính đã được công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có)

Sở Tư pháp

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Thực hiện theo Quyết định công bố của UBND tỉnh

Văn bản trin khai thực hiện, công khai các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có)

3

Tham gia ý kiến đi với các bảng đánh giá tác động các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

SY tế

Thường xuyên

Văn bản tham gia ý kiến gửi Sở Tư pháp

4

Tổ chức đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT (Nếu có)

Sở Y tế

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Điền biểu mẫu đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

5

Phi hợp tiếp nhận, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Sở Tư pháp

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Thường xuyên

Văn bản tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn, gửi đến các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng liên quan thuộc Sở Y tế

6

Phi hợp, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh BR-VT

SY tế

Các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng liên quan của Sở

Thường xuyên

Giải quyết phản ánh, kiến nghị; Báo cáo kết quả xử lý với UBND tỉnh, văn bản trả lời với người dân về những phản ánh, kiến nghị liên quan

7

Tiếp đoàn Kiểm tra của tỉnh việc niêm yết, công khai, thực hiện bộ thủ tục hành chính tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan

Sở Tư pháp

Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc áp dụng các thủ tục hành chính

Trong năm 2016

Báo cáo kết quả thực hiện

8

Chủ động kiểm tra việc công khai và thực hiện Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý tại Sở Y tế, đơn vị trực thuộc liên quan

Sở Y tế

Các đơn vị trực thuộc áp dụng các thủ tục hành chính

Đột xuất, 6 tháng đầu năm

Kiểm tra và báo cáo kết quả

9

Trin khai việc thực hiện kết ni cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế hoặc trang thông tin điện tử các đơn vị trực thuộc liên quan để cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính

Sở Thông tin Truyền thông

Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc áp dụng thủ tục hành chính

Thường xuyên

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở TTTT

10

Phi hợp thực hiện việc trin khai các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Trung ương ban hành

Sở Tư pháp

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc áp dụng các thủ tục hành chính

Thường xuyên

Văn bản triển khai

11

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát TTHC và tình hình kết quả giải quyết TTHC tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan theo chỉ đạo tại Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tư pháp

Các phòng chức năng của Sở và các đơn vị trực thuộc áp dụng các thủ tục hành chính

Tháng 3, 6, 12/2016

Báo cáo gửi Sở Tư pháp và UBND tỉnh

12

Phi hp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Sở Tư pháp

SY tế

Tháng 12/2016

Văn bản góp ý

V. Đẩy mnh việc huy động cá nhân, tổ chức tham gia Kiểm soát thủ tục hành chính

1

Duy trì, thực hiện và triển khai phần mềm việc lấy ý kiến người dân bằng hệ thống điện tử

SY tế

BVLL, TTYT huyện Xuyên Mộc, BVBR và TT GĐYK

Thường xuyên

Ý kiến đánh giá của người dân, tiếp thu phân tích và có hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại

2

Huy động CB-CCVC của các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng Sở tham gia việc rà soát, đánh giá các quy định TTHC

Sở Nội vụ (Các phòng chức năng của Sở Y tế , các đơn vị trực thuộc áp dụng các TTHC)

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch rà soát, đánh giá các quy định TTHC 2016

 

VI. Về thông tin, tuyên truyn

1

Xây dựng và trin khai thực hiện Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính của ngành Y tế năm 2016

SY tế

Các đơn vị trực thuộc

Tháng 2/2016

Kế hoạch

VII. Công tác khác

1

Chun bị, tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Được Sở Y tế triển khai tại Kế hoạch s122/KH-SYT ngày 25/11/2015) (Nếu có)

Sở Tư pháp

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc áp dụng các thủ tục hành chính

Trong năm 2016

Báo cáo của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc liên quan.

2

kết đánh giá kết quả công tác kim soát TTHC năm 2016 và xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát quy định TTHC năm 2017

SY tế

Các đơn vị trực thuộc áp dụng thủ tục hành chính

Tháng 12/2016

Báo cáo kết quả sơ kết

3

Gn công tác thực hiện KSTTHC với công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền và các trường hợp đề nghị cấp trên khen thưởng

Sở Y tế (P.TCCB, VP Sở)

Các đơn vị trực thuộc áp dụng các thủ tục hành chính

Thường xuyên

Quyết định khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 35/KH-SYT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ngày 08/03/2016 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71