Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2015 kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 208/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá, theo dõi tính khả thi về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng việc yêu cầu công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp.

- Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thông tin đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức về hoạt động và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không tốt nhiệm vụ được giao, nhất là có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

A. Về kiểm soát thủ tục hành chính

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. Về tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

1

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ KSTTHC; rà soát quy định, TTHC cho các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

Quý II/2016

2

Tổ chức giao ban giữa năm với các cơ quan, địa phương về thực hiện công tác KSTTHC

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp

Cuối Quý II/2016

II. Về rà soát quy định, TTHC

1

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC của UBND Tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Phương án đơn giản hóa TTHC của sở, ban, ngành tỉnh

Từ tháng 02 đến tháng 10/2016

2

Xây dựng Phương án đơn giản hóa quy định, TTHC chung của Tỉnh

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh

Phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh

Quý IV/2016

3

Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền để UBND Tỉnh phê duyệt.

Cập nhật, công bố, công khai các TTHC sau khi các Bộ, ngành Trung ương đã đơn giản hóa và công bố

Ngay sau khi có văn bản của các Bộ, ngành Trung ương

4

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015- 2016.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Rà soát, đơn giản thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC và thẩm định chặt chẽ các TTHC này trong dự án, dự thảo VBQPPL

Thường xuyên

III. Về kiểm soát TTHC

1

Cập nhật bổ sung TTHC, VBQPPL có quy định về TTHC mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện và cấp xã

Sở, ban, ngành tỉnh

Sở Tư pháp

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Thường Xuyên

2

Nhập nội dung, thông tin TTHC đã được Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sở Tư pháp

 

Công văn của Sở Tư pháp đề nghị công khai TTHC trên Cơ sở DL Quốc gia

Thường xuyên

3

Tổ chức đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC đối với dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

Công văn của Sở Tư pháp

Thường xuyên

4

Tiếp nhận, kiểm tra kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

Sở Tư pháp

Đơn vị có liên quan

 

Thường xuyên

5

Kiểm tra tình hình, kết quả hoạt động nhiệm vụ KSTTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Kế hoạch kiểm tra của UBND Tỉnh

Thường xuyên

6

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC

Sở Tư pháp

Đơn vị có liên quan

Báo cáo của UBND tỉnh

Theo định kỳ và đột xuất

7

Tổ chức đánh giá kết quả công tác KSTTHC năm 2016

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Báo cáo UBND tỉnh

Quý IV/2016

IV. Chỉ đạo và triển khai công tác KSTTHC

1

Xây dựng Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC năm 2016 của UBND Tỉnh

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Kế hoạch của UBND tỉnh

Quý I/2016

2

Triển khai các chương trình, dự án, đề án về KSTTHC do Trung ương ban hành

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

3

Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương

4

Xây dựng chương trình, kế hoạch KSTTHC năm 2017

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh

Tháng 12/2016

B. Truyền thông về hoạt động KSTTHC

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. Về công tác chuẩn bị

1

Huy động các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện việc tuyên truyền về công tác KSTTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan truyền thông

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí

Thường xuyên

2

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động KSTTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban ngành tỉnh; UBND các cấp, cơ quan truyền thông

Các tài liệu, thông tin đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thường xuyên

3

Xây dựng dự toán tài chính thực hiện các hoạt động truyền thông.

Các sở, ngành tỉnh, các cơ quan truyền thông

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

Dự toán tài chính chi tiết được duyệt

Tháng 02/2016

II. Về truyền thông hỗ trợ công tác KSTTHC

1

Lồng ghép nội dung KSTTHC vào Chuyên mục “Cải cách hành chính” của Đài PTTH Đồng Tháp.

Định kỳ hàng tháng/hàng quý ghi hình và phát sóng các bài phóng sự, tiêu điểm về công tác cải cách TTHC tại các cơ quan giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Đài phát thanh truyền hình Tỉnh, Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện cung cấp nội dung liên quan

Các chuyên mục được phát sóng

Thường xuyên

2

Lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KSTTHC

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh

Lồng ghép trong công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KSTTHC

Theo kế hoạch kiểm tra, làm việc tại các đơn vị

III. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

1

Thiết lập và hoàn thiện các hình thức tiếp nhận và phản hồi phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ- CP của Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh, Trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và truyền thông và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Các kênh tiếp nhận được thiết lập đảm bảo quá trình tiếp nhận và phản hồi các kiến nghị TTHC một cách có hệ thống, liên tục và khoa học

Thường xuyên

2

Tuyên truyền, quảng bá các kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại các địa điểm giải quyết TTHC, các hội thảo, hội nghị, giao ban sở, ngành, báo chí, phỏng vấn, gửi thư,...

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các hình thức tuyên truyền, tờ rơi, phóng sự, áp phích...

Thường xuyên

3

Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cá nhân, tổ chức biết và phản ánh, kiến nghị các quy định về TTHC

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Hình thức niêm yết

Thường xuyên

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phối hợp với công tác kiểm tra của cấp ủy gắn với việc thực hiện kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thông qua các cơ quan: Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Đài Truyền thanh địa phương, các Trang thông tin điện tử và tổ chức niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác định các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cụ thể, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 01 tháng 02 năm 2016.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rà soát lại các cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn; kịp thời ban hành Quyết định thay đổi, bổ sung để đảm bảo đủ nhân lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, phải có sản phẩm truyền thông cụ thể, thiết thực, hiệu quả và chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh những đơn vị không thực hiện đúng quy định về kiểm soát, niêm yết, rà soát thủ tục hành chính.

Yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC;
- Cục công tác phía Nam - BTP;
- TT/Tỉnh ủy; TT/HĐND Tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh-Truyền hình ĐT;
- Báo Đồng Tháp;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, STP, T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2015 kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93