Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 646/QĐ-BTC năm 2012 về giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 646/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 646/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIỮ LẠI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1738/BTC-QLCS ngày 14/02/2012 của Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ lại 04 cơ sở nhà, đất với 4.977,32 m2 đất và 5.817,04 m2 nhà để tiếp tục bố trí cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan sử dụng làm trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thực hiện rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý công sản;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa;
- Sở TN và MT tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

PHỤ LỤC

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐỀ NGHỊ GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG
(Đính kèm Quyết định số 646/QĐ-BTC ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Số cơ sở nhà, đất

Địa chỉ nhà, đất báo cáo

Giữ lại tiếp tục sử dụng

Ghi chú

Nhà (m2)

Đất (m2)

1

2

3

4

5

6

7

 

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

4

 

5.817,04

4.977,32

 

1

Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

1

Số 40 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang

3.506

2.234,5

Trụ sở làm việc

2

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nha Trang

1

Số 02 Chương Dương - Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang

1.048

380

Trụ sở làm việc

3

Chi cục Hải quan Vân Phong

1

Đèo Quýt, Mỹ Lương, Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa

652

1.200

Trụ sở làm việc

4

Chi cục Hải quan Ba Ngòi

1

Khóm 3, Cam Linh - huyện Cam Ranh

611,04

1.162,82

Trụ sở làm việc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 646/QĐ-BTC năm 2012 về giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.113
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66