Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 63/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 19/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2016/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Thực hiện Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu

- Đáp ứng nhu cầu cơ bản, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng chỗ ở của Nhân dân, giảm dần tiến tới xóa bỏ hộ không có nhà ở, hộ có khó khăn về nhà ở; giảm dần nhà tạm, thiếu kiên cố;

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở như người có công cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số;

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, lập quy hoạch chỉnh trang các khu dân cư để người dân chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà ở; xây dựng cơ chế, chính sách kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các khu đô thị, khu dân cư tạo quỹ đất để người dân xây dựng nhà ở;

- Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và chủ động triển khai thúc đẩy phát triển quỹ nhà ở cho các đối tượng xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 20m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt 23m2 sàn/người, nông thôn đạt 17m2 sàn/người.

b) Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm: khoảng 2.986.469m2 sàn. Trong đó:

- Nhà ở xã hội: khoảng 335.876m2 sàn;

- Nhà ở tái định cư: khoảng 2.880m2 sàn;

- Nhà ở công vụ giáo viên: khoảng 2.920m2 sàn;

- Nhà ở riêng lẻ: khoảng 2.644.793m2 sàn.

c) Chất lượng nhà ở: tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 55,6%, nhà ở bán kiên cố đạt khoảng 42,6%, nhà ở đơn sơ 1,8%.

d) Đảm bảo nhu cầu nhà ở cho công nhân, học sinh, sinh viên trên nguồn lực xã hội hóa và nhà cho thuê của hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

đ) Hoàn thành việc thực hiện các chương trình hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền trung, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Nguồn vốn thực hiện

1. Tổng nguồn vốn: khoảng 9.605,02 tỷ đồng. Trong đó:

- Nhà ở xã hội: khoảng 1.122,75 tỷ đồng;

- Nhà ở tái định cư: khoảng 8,64 tỷ đồng;

- Nhà ở công vụ: khoảng 10,29 tỷ đồng;

- Nhà ở riêng lẻ: khoảng 8.463,34 tỷ đồng.

2. Cơ cấu nguồn vốn

- Nguồn vốn Trung ương: khoảng 105,74 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương: khoảng 93,29  tỷ đồng;

- Quỹ vì người nghèo: khoảng 13,9 tỷ đồng;

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội: khoảng 66,09 tỷ đồng;

- Vốn khác (tổ chức, thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, vay ngân hàng, huy động): khoảng 9.326 tỷ đồng.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trích 10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng xã hội và hỗ trợ một phần lãi suất tín dụng đầu tư cho nhà đầu tư hoặc hộ mua nhà ở xã hội để thực hiện dự án nhà ở xã hội, trong đó có dự án nhà ở xã hội khu D7 - D10. Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch cân đối nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 và thay thế Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


651

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150