Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (26 – 31/01)

02/02/2015 08:47 AM

Sau đây, là những văn bản nổi bật trong lĩnh vực kế toán, giáo dục, lao động – tiền lương... vừa cập nhật từ ngày 26 – 31/01/2015:

Ms. Trúc Anh
1. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN).

Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất:

+ Chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại” - mã  269 trong phần “Tài sản”.

+ Chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” - mã  429.

- Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

+ Chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – mã 24.

+ Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ” – mã 61.

+ Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – mã 62.

Các thông tin trên phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTCHN theo quy định tại Phụ lục 1.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập, trình bày BCTCHN của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.

2. Ưu đãi cho người học năng lượng nguyên tử

Kể từ 10/02/2015, người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hệ chính quy trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo được miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí.

Ngoài ra, những người này còn được cấp tiền sinh hoạt phí hàng tháng với mức sau:

- Trình độ cao đẳng: bằng 1,5 lần mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; bằng 1,0 lần mức lương cơ sở xếp loại học lực khá;

- Trình độ đại học: bằng 2,5 lần mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực giỏi trở lên; bằng 1,5 lần mức lương cơ sở xếp loại học lực khá;

- Trình độ sau đại học: học viên cao học, nghiên cứu sinh được giữ nguyên lương trong thời gian đào tạo và được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở.

Nội dung trên được đề cập tại Thông tư liên tịch 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT .

3. Chế độ tập sự đối với giảng viên cao đẳng

Kể từ ngày 02/03/2015, áp dụng chế độ tập sự với giảng viên cao đẳng như sau:
 
Người trúng tuyển làm giảng viên phải tập sự 12 tháng, trừ trường hợp người đã giảng dạy ở trường đại học hoặc cao đẳng tối thiểu 12 tháng.

Người có bằng tiến sĩ và đã giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được Hiệu trưởng xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

Thời gian tập sự phải được quy định trong hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày người tập sự đến nhận việc, trưởng bộ môn phải cử giảng viên có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự.

Nội dung trên được nêu tại Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT và thay thế Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT, Điều 1 Thông tư 43/2011/TT-BGDĐT, Quyết định  37/2000/QĐ-BGD&ĐT .

4. Giảng viên Đại học phải dành 1/3 thời gian làm việc để nghiên cứu khoa học

Đó là quy định mới tại Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên có hiệu lực từ 25/03/2015.

Ngoài ra, Thông tư này cũng có một số thay đổi về mức giờ chuẩn trong giảng dạy như sau:

-  Số giờ chuẩn giảng dạy sẽ áp dụng chung theo mức 270 giờ/năm.

- Việc quy đổi giờ chuẩn không còn phân biệt giảng dạy theo niên chế hay tín chỉ.

- Hướng dẫn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp sẽ được tính tối đa 25 giờ chuẩn/đồ án, khóa luận; luận văn thạc sĩ tối đa là 70 giờ chuẩn/luận văn; luận án tiến sĩ tối đa là 200 giờ chuẩn/luận án.

Thông tư này thay thế Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT, Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT, Thông tư 18/2012/TT-BGDĐT .

5. Mức chỉnh tiền lương đã đóng BHXH 2015

Kể từ 09/03/2015, Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, đối tượng áp dụng là:

- Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo quy định tại điều 2 Nghị định 83/2008/NĐ-CP, từ ngày 01/01 đến 31/12/2015.

- Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại điều 2 Nghị định 134/2008/NĐ-CP, từ ngày 01/01 đến 31/12/2015.

Thông tư quy định rõ:

- Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Điều 2.

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 Điều 3.

Các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 .

6. Hoàn lại 90% giá vé khi chậm chuyến tàu

Từ ngày 15/02/2015, Thông tư 80/2014/TT-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa bắt đầu có hiệu lực. Theo đó:

- Hành khách có vé nhưng đến chậm sau khi phương tiện đã xuất bến và đã thông báo cho người kinh doanh vận tải hoặc người bán vé trước 2 giờ nếu trả lại vé thì được hoàn lại 90% giá vé (hiện nay là 80%).

- Trẻ em dưới 1 tuổi được miễn phí vé hành khách khi ngồi chung với người đi kèm (hiện nay bao gồm trẻ em từ 5 tuổi trở xuống).

- Không được để trong khoang hành khách động vật nặng từ 10kg/con trở lên (hiện nay là súc vật nặng từ 40kg/con trở lên).

Thông tư này bãi bỏ Thông tư 20/2011/TT-BGTVT .

7. Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu

Từ 05/02/2015, để cấp mới, cấp lại do hết hạn, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu, tổ chức, cá nhân phải nộp các khoản sau:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới, cấp lại do hết hạn, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu:

+ Cơ sở sản xuất rượu công nghiệp có công suất thiết kế từ 3 triệu lít/năm trở lên: 4.500.000 đồng/cơ sở/lần.

+ Cơ sở sản xuất rượu công nghiệp có công suất thiết kế dưới 3 triệu lít/năm: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần.

+ Cơ sở rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần.

- Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu: với rượu công nghiệp là 400.000 đồng/giấy/lần, với rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là 200.000 đồng/giấy/lần.

Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 196/2014/TT-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,569

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn