Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

02 chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới

22/07/2014 10:40 AM

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành 02 chuẩn mực KTNN mới, cụ thể như sau:

Thanh Hữu
1. Chuẩn mực số 40 – Kiểm soát chất lượng kiểm toán
 
Chuẩn mực số 40 ban hành kèm theo Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN và thay thế chuẩn mực số 08 kèm theo Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN. Theo đó, chuẩn mực giúp KTNN đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng:
 
- KTNN và Kiểm toán viên nhà nước, các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán của KTNN tuân thủ Hiến pháp, Luật KTNN, các chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp luật có liên quan;
- Các báo cáo kiểm toán do KTNN phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.
 
Quyết định 03 có hiệu lực từ 29/8/2014.
 
2. Chuẩn mực số 100 – Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN
 
Chuẩn mực số 100 ban hành kèm theo Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN. Theo đó, gồm các nội dung sau:
 
- Các qui định chung về kiểm toán lĩnh vực công;
- Các yếu tố của kiểm toán lĩnh vực công;
- Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công.
 
Quyết định 02 có hiệu lực từ 28/8/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,091

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn