Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hướng phát triển hệ thống tổ chức KTNN giai đoạn 2021-2030

24/09/2020 10:00 AM

Nội dung này được quy định tại Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) ban hành kèm theo Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020.

Thùy Liên

Theo đó, hướng phát triển hệ thống tổ chức bộ máy KTNN giai đoạn 2021-2030 được quy định như sau:

- Xây dựng các đề án tăng cường, củng cố năng lực nhằm sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc; xây dựng bộ máy tham mưu hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp;

Duy trì ổn định hoạt động các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực.

- Trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng Đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định:

+ Nâng cấp Ban Tài chính hiện nay đang trực thuộc Văn phòng KTNN thành Vụ Tài chính;

+ Nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán.

- Trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực của các đơn vị trực thuộc; phát triển các ĐVSNCL theo hướng nâng cao mức độ tự chủ, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao;

Xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin, dữ liệu trên cơ sở cơ cấu lại, bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin của KTNN trong quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam.

Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 16/9/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 594

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn