Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm

Nội dung này được quy định tại Thông tư 172/2011/TT-BTC do BTC ban hành. Theo đó việc phân bổ vốn đầu tư tương ứng với từng cấp cơ quan quản lý cụ thể như sau:

Ms. Hinh
Ms. Hinh

Đối với các dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý: căn cứ vào kế hoạch trung hạn 3 năm (nếu được giao) và kế hoạch hàng năm được giao, các Bộ, ngành phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hàng năm cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư.

Đối với vốn đầu tư thuộc địa phương quản lý: Căn cứ vào kế hoạch trung hạn 3 năm (nếu được giao) và kế hoạch hàng năm được giao, Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, dự kiến phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án đã đủ điều kiện quy định trình UBND tỉnh quyết định.

Các Bộ và UBND các cấp phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển cho từng dự án theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/01/2012.

3,015

tin noi bat

Xem nhiều nhất

Tin mới
Các tin khác