Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong hệ thống giáo dục quốc dân

13/05/2020 14:13 PM

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để thực hiện Kết luận 51-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành và các cấp quản lý trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Kết luận 51-KL/TW và Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/6/2014;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới;

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo;

- Thực hiện các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Quyết định 628/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 11/5/2020.

Xuân Dũng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn