Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

17/02/2012 11:21 AM

- Mặt trận Tổ quốc cần làm tốt việc tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống, dù đó là ai, ở cấp nào - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa VII khai mạc sáng 11/1, tại TP.HCM.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thanh

Đánh giá vai trò của MTTQ trong phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch nước cho hay trong năm 2012 và những năm tới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước và tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân. Theo Chủ tịch nước, MTTQ Việt Nam cần tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tham gia tích cực hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng. Trước hết, Mặt trận cần phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc để các cơ quan có thẩm quyền sớm thông qua, làm cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận giám sát hoạt động của các tổ chức, cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và phản biện các chủ trương chính sách của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình chuẩn bị và thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện, phát hiện, đấu tranh kịp thời với những vi phạm, bảo đảm cho các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc các cấp, trên cơ sở tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cần cung cấp cho tổ chức Đảng các thông tin trung thực, khách quan để các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, có chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt việc tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dù đó là ai, ở cấp nào, không có “vùng cấm”; tạo ra dư luận xã hội phê phán, lên án mạnh mẽ các tệ nạn này; theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến nghị kịp thời với Đảng và Nhà nước tôn vinh những người có công đóng góp với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ những người có dũng khí đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến cho báo cáo về kết quả công tác Mặt trận năm 2011 và chương trình phối hợp, thống nhất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2012...

Trong năm 2012, Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục triển khai 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014 và tập trung các trọng tâm, gồm: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII; phối hợp cùng Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả vào những giải pháp thực hiện mục tiêu của năm 2012 là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức khoảng 6%; triển khai xây dựng dự án Luật MTTTQ Việt Nam (sửa đổi); mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao của Nhà nước. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác vận động kiều bào và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về thông tin đối ngoại và chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông…

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 (khóa VII) tiếp tục diễn ra trong ngày 12/1 với các nội dung: Báo cáo về việc thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, công bố các quyết định khen thưởng.

Nguyễn Thanh - TTXVN

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn