Đã cập nhật Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

06/05/2017 11:05 AM

Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã).

Thông tư 24/2017/TT-BTC

Theo đó, Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của hợp tác xã.

Đối với các hợp tác xã có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư này không có quy định thì được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản liên quan (nếu có). Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý hợp tác xã.

Thông tư 24/2017/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau năm 2018.

Thông tư 24/2017/TT-BTC  thay thế các nội dung áp dụng đối với hợp tác xã tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Thông tư 138/2011/TT-BTC, Thông tư 24/2010/TT-BTC và bãi bỏ những quy định trái với Thông tư 24.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,540

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn