Hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

20/04/2020 11:14 AM

Ngày 15/4/2020, Bộ Xây dựng có Công văn 1745/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND TP.HCM hướng dẫn về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương.

Công văn 1745/BXD-KTXD ngày 15/4/2020

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019, trường hợp dự án đã phê duyệt và đang triển khai thực hiện trước ngày 01/10/2019 thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án này (bao gồm cả khi điều chỉnh tổng mức đầu tư, các gói thầu triển khai tiếp theo của Dự án) thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 68/2019/NĐ-CP; người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật định mức, đơn giá làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu và giá các gói thầu này. 

“Điều 36. Quy định chuyển tiếp

1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

…”

Đối với gói thầu hỗn hợp EPC đã ký hợp đồng thì việc thẩm định dự toán bước thiết kế kỹ thuật thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016.

"Điều 6. Quản lý công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC

...

2. Quản lý công tác thiết kế xây dựng

...

b) Quản lý thẩm định, thẩm tra, phê duyệt và điều chỉnh thiết kế xây dựng:

- Thiết kế do bên nhận thầu lập phải được thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định tại Điều 24, 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và điểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Bên nhận thầu có thể lập thiết kế cho từng phần, bộ phận của công trình phù hợp với các giai đoạn kỹ thuật để trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng, Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

- Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định của Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trừ nội dung quy định tại khoản 7 Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (viết tắt là Thông tư số 18/2016/TT-BXD); quy định của pháp luật có liên quan.

- Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng có thể được thực hiện đối với từng phần, bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình, dự án."

Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng EPC đã ký kết, thiết kế kỹ thuật có sự thay đổi hoặc bổ sung so với thiết kế cơ sở thì dự toán các công việc thay đổi, bổ sung phải được thẩm định theo quy định.

Công văn 1745/BXD-KTXD được ban hành ngày 15/4/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn