Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

 • Ngày 09/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

 • Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được ban hành ngày 08/6/2017.

 • Quyết định 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12/6/2017 về Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước.

 • Quyết định 1522/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 4224/QĐ-BGTVT.

 • Ngày 23/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Bộ chính trị, Ban Bí thư quản lý.

 • Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 về giám sát trong Đảng.

 • Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

 • Công văn 2159/BHXH-BT về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.

 • Quyết định 2286/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 • Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Công văn 1452/NCC-KHTC ngày 11/7/2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

 • Công văn 148/TANDTC-PC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội được ban hàng ngày 12/7/2017.

 • Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.

 • Công văn 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử được ban hành ngày 11/7/2017.