Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông được ban hành ngày 18/12/2017.

 • Thông tư 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 • Thông tư 103/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

 • Quyết định 49/2017/QĐ-TTg về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí được ban hành ngày 21/12/2017.

 • Thông tư 299/2017/TT-BQP quy định việc bổ nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Cán bộ điều tra trong Quân đội nhân dân.

 • Thông tư 54/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 60/2014/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của CAND.

 • Nghị định 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ : Quy định bảo vệ công trình hàng hải.

 • Quyết định 2038/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT.

 • Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 • Công văn 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

 • Công văn 85/BHXH-GĐB ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong thống kê thanh toán chi phí KCB BHYT.

 • Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

 • Thông tư 32/2017/TT-BCA về danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 • Công văn 26/TANDTC-TCCB ngày 15/01/2018 về việc góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách.