Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 01/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 595/QĐ-TCHQ về quy chế hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan.

 • Quyết định 46/QĐ-VKSTC về Quy tắc ửng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên toà, phiên họp của Toà án được ban hành ngày 20/02/2017.

 • Ngày 01/3/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 625/BHXH-CSXH về tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non.

 • Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2017.

 • Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành ngày 24/02/2017.

 • Công văn 2676/BTC-QLCS về hướng dẫn mua sắm tài sản từ NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 28/02/2017.

 • Nghị định 20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

 • Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

 • Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 30/12/2016.

 • Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ kèm theo Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH.

 • Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

 • Quyết định 442/QĐ-TTg về ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ban hành ngày 11/4/2017.

 • Ngày 12/4/2017, TANDTC ban hành Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Ngày 01/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

 • Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH công bố TTHC được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 05/4/2017.