>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

xác định thu nhập chịu thuế

Hình từ Internet

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của công ty cổ phần bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

=

Doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

-

Chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó

Công ty cổ phần có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì công ty phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.

2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản:

Các khoản thu nhập này phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Trường hợp công ty cổ phần bị lỗ trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) thì:

Số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác - xem chi tiết tại công việc "Các khoản thu nhập khác"), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định. Xem chi tiết tại công việc “Xác định lỗ và chuyển lỗ”.

Trường hợp công ty cổ phần làm thủ tục giải thể công ty cổ phần, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của công ty cổ phần thì:

Thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển liên tục sang năm sau không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Cách xác định Doanh thu, Chi phí được trừ, Các khoản thu nhập khác có thể xem chi tiết tại các công việc:

- "Xác định doanh thu";

- "Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý)";

- "Các khoản thu nhập khác".

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

16,620
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: