Trở thành Công ty đại chúng trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty cổ phần nếu thuộc một trong hai loại hình sau thì trở thành Công ty đại chúng:

(i) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

(ii) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi tắt là UBCKNN) theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán 2019.

Ngày công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng là ngày công ty hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và số cổ đông được ghi nhận trong số cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên.

Thời hạn nộp hồ sơ: Công ty cổ phần thuộc trường hợp (i) phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được nêu dưới đây cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng Mục (i) nêu ra.

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm:

(1) Giấy đăng ký công ty đại chúng;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(4) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

(5) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

(6) Danh sách cổ đông.

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN.

Sau khi UBCKNN xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán 2019

Mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng (Phụ lục số 34 được Ban hành kèm theo Thông tư 118/2020/TT-BTC).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,653
Câu hỏi thường gặp: