Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty Cổ Phần

 

Hình từ Internet

Hằng năm, công ty cổ phần có trách nhiệm phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đây là cơ sở để đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động trong công ty cổ phần, dựa vào đó, công ty có thể dự liệu, phòng tránh trước các sự cố có thể xảy ra, cũng như chuẩn bị công tác tự kiểm tra an toàn lao động, xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

Khi lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, công ty cổ phần phải lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của công ty được xây dựng dựa trên các căn cứ:

- Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. Xem chi tiết tại công việc: Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

- Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;

- Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

- Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

Khi lập kế hoạch này thì công ty cổ phần phải thực hiện các công việc sau:

1. Xác định cụ thể mục đích, đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện cho việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;

2. Lựa chọn phương pháp nhận diện, phân tích nguy cơ và tác hại các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

3. Phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (nếu có) và cá nhân trong cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Dự kiến kinh phí thực hiện.

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của công ty cổ phần phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ;

- Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;

- Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Chăm sóc sức khỏe người lao động;

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Tham khảo mẫu: Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì công ty cổ phần phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

24,039
Bài viết liên quan: