>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Giao kết hợp đồng lao động với người lao động có làm việc ở nơi khác trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty cổ phần nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Khi đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty cổ phần thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động và điều này là bắt buộc.

Ngoài ra pháp luật vẫn khuyến khích công ty cổ phần và người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với người lao động. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì công ty cổ phần có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức công ty cổ phần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

1. Về mức đóng bảo hiểm xã hội

- Mức đóng của Doanh nghiệp (17%): 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Doanh nghiệp không phải đóng BHXH cho người lao động trong tháng khi họ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Mức đóng của người lao động (8%): mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Lưu ý: Trường hợp người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

2. Về mức đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng BHYT hiện nay theo quy định: 4,5% tiền lương hàng theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định),

Hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của Người sử dụng lao động của người lao động, trong đó:

- Mức đóng của Doanh nghiệp: 3%.

- Mức đóng của người lao động: 1,5%.

Lưu ý: Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

3. Về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

- Mức đóng của người lao động: bằng 1% tiền lương tháng;

- Mức đóng của Doanh nghiệp: bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Lưu ý: Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

4. Về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Chỉ có công ty cổ phần mới phải đóng BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và loại bảo hiểm này được chia thành các trường hợp sau:

+ Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang.

+ Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với công ty cổ phần bảo đảm điều kiện theo quy định về các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Doanh nghiệp hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động bao gồm : hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Lưu ý: Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,059
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: