Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn trong Công ty Cổ Phần

Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh

1. Người lao động, đại diện công đoàn là đối tượng có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần

Khi công ty cổ phần không thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ thì người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Xem thêm - Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở sẽ thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản thông qua đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Hồ sơ mở thủ tục phá sản của người lao động, công đoàn đối với công ty cổ phần

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm;

- Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

- Tên, địa chỉ của người làm đơn;

- Tên, địa chỉ của công ty cổ phần bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Khoản nợ đến hạn.

- Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu chủ nợ có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2. Chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

Kể từ ngày nộp đơn, người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ theo quy định của Luật Phá sản 2014.

Nơi nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại công việc "Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân"

Tham khảo mẫu:

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của đại diện công đoàn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

264