Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022) thì:

Kể từ ngày 01/01/2021, Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định, hướng dẫn về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề này.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2029 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Theo đó, những điều kiện kinh doanh của ngành nghề “Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá” sẽ được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung này.

640
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: