Tra cứu 49/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 49/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 49/NQ-CP Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024 do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2024 Chính phủ,Nghị quyết 49 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 49 Chính phủ ban hành 2024,NQ 49 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 49 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 49 Chính phủ mới nhất,NQ số 49 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/04/2024,Nghị quyết 49 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 2024,NQ 49 Chính phủ về

Ban hành: 17/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2024

2

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2022 về thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2022 Chính phủ,Nghị quyết 49 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 49 Chính phủ ban hành 2022,NQ 49 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 49 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 49 Chính phủ mới nhất,NQ số 49 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 08/04/2022,Nghị quyết 49 Chính phủ về Báo cáo kết quả tiết kiệm chống lãng phí 2021 2022,NQ 49 Chính phủ

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2022

3

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2021 ký Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 49/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC HỒI GIÁO BRU-NÂY ĐA-RÚT-XA-LAM VỀ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

4

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2018 Chính phủ,Nghị quyết 49 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 49 Chính phủ ban hành 2018,NQ 49 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 49 Chính phủ áp dụng 2018,NQ 49 Chính phủ mới nhất,NQ số 49 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/05/2018,Nghị quyết 49 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất 2018,NQ 49 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

5

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2017 Chính phủ,Nghị quyết 49 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 49 Chính phủ ban hành 2017,NQ 49 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 49 Chính phủ áp dụng 2017,NQ 49 Chính phủ mới nhất,NQ số 49 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 13/06/2017,Nghị quyết 49 Chính phủ về Cơ chế một cửa 2017,NQ 49 Chính phủ về Cơ chế một cửa 2017,Nghị

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2017

6

Nghị quyết 49/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2016 Chính phủ,Nghị quyết 49 năm 2016 Chính phủ,Nghị quyết 49 Chính phủ ban hành 2016,NQ 49 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 49 Chính phủ áp dụng 2016,NQ 49 Chính phủ mới nhất,NQ số 49 năm 2016 Chính phủ,Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 07/06/2016,Nghị quyết 49 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 2016,NQ 49 Chính phủ về

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

7

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới do Chính phủ ban hành

Số: 49/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN ĐỂ NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

8

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2013,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 49/NQ-CP Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

9

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 49/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

10

Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2010 đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2010 Chính phủ,Nghị quyết 49 năm 2010 Chính phủ,Nghị quyết 49 Chính phủ ban hành 2010,NQ 49 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 49 Chính phủ áp dụng 2010,NQ 49 Chính phủ mới nhất,NQ số 49 năm 2010 Chính phủ,Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 09/12/2010,Nghị quyết 49 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2010,NQ 49 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2010

11

Nghị quyết 49/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Dương do Chính phủ ban hành

49/NQ-CP,Nghị quyết 49 2009,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,2006 - 2010,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 49/NQ-CP

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!