Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

Phßng C«ng chøng Nhµ n­íc

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

 

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

 

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên u quyn (sau đây gi là bên A) (1):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Bên được u quyn (sau đây gi là bên B) (1):

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

             

Bng Hp đồng này, bên A u quyn cho bên B theo nhng tho thun sau đây:

ĐIỀU 1

PHẠM VI UỶ QUYỀN (7)

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN UỶ QUYỀN

 

Thi hn u quyn là ................................ k t ngày ....../...../.........

 

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Bên A có các nghĩa v sau đây:

- Cung cp thông tin, tài liu và phương tin cn thiết để bên B thc hin công vic;

- Chu trách nhim v cam kết do bên B thc hin trong phm vi u quyn;

- Thanh toán chi phí hp lý mà bên B đã b ra để thc hin công vic được u quyn và tr thù lao cho bên B vi s tin là ............................ (nếu có);

              - Chu trách nhim np l phí công chng Hp đồng u quyn này.

             

2. Bên A có các quyn sau đây:

              - Yêu cu bên B thông báo đầy đủ v vic thc hin công vic thuc phm vi u quyn nêu trên;

              - Yêu cu bên B giao li tài sn, li ích thu được t vic thc hin công vic được u quyn, nếu không có tho thun khác;

- Được bi thường thit hi, nếu bên B vi phm các nghĩa v đã tho thun.              

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Bên B có các nghĩa v sau đây:

- Thc hin công vic theo u quyn và báo cho bên A v vic thc hin công vic đó;

- Báo cho người th ba trong quan h thc hin u quyn v thi hn, phm vi u quyn và vic sa đổi, b sung phm vi u quyn;  

- Bo qun, gi gìn tài liu, phương tin đã được giao để thc hin vic u quyn;

- Giao cho bên A tài sn đã nhn và nhng li ích thu được trong khi thc hin u quyn theo tho thun hoc theo quy định ca pháp lut.              

             

2. Bên B có các quyn sau:

              - Yêu cu bên A cung cp thông tin, tài liu, phương tin cn thiết để thc hin công vic được u quyn;

              - Được thanh toán các chi phí hp lý để thc hin các vic được u quyn và được nhn thù lao như đã tho thun. 

 

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

 

1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

 

2. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiu rõ quyn, nghĩa v, li ích hp pháp ca mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hp đồng này.

                           

                           

Bên A

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..................................................)

tại .......................................................................................................................(12), tôi ..........................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hp đồng u quyn được giao kết gia bên A là ...........................................

..................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……...............................; các bên đã t nguyn tho thun giao kết hp đồng;

             

              - Ti thi đim công chng, các bên đã giao kết hp đồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hp đồng không vi phm điu cm ca pháp lut, không trái đạo đức xã hi;

 

              - ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hp đồng này được làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng du và ghi rõ h tên)

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

7

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30