Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

Phßng C«ng chøng Nhµ n­íc

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên cho thuê (sau đây gi là bên A) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Bên thuê (sau đây gi là bên B) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý thc hin vic thuê tài sn gn lin vi đất vi các tho thun sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN THUÊ

 

Tài sn thuê thuc quyn s hu ca bên A theo ...............................................

.............................................................................................................................. (4), c th như sau (3): ......................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 

............................... nêu trên là tài sn gn lin vi tha đất sau:

             

              - Tên người sử dụng đất: ......................................................

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

......................................................................................................................................

 

              Giy t v quyn s dng đất có: .......................................................................

................................................................................................................................ (2)

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

 

Thi hn thuê tài sn nêu ti Điu 1 ca Hợp đồng này là ................................,

k t ngày ..../...../.......

 

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

 

Mc đích thuê tài sn nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này là: ...............................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU 4

G THUÊ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Giá thuê tài sn nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này là: .............................đồng

(bng ch:...........................................................................................đồng Vit Nam)

             

2. Phương thc thanh toán: .................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Vic giao và nhn s tin nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên t thc hin và chu trách nhim trước pháp lut.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Bên A có các nghĩa v sau đây:

              - Giao tài sn nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thi đim: ............................................................;

        - Bo đảm cho bên B s dng n định tài sn thuê trong thi hn thuê;

- Bo dưỡng, sa cha tài sản theo định k hoc theo tho thun; nếu bên A không bo dưỡng, sa cha mà gây thit hi cho bên B thì phi bi thường.

 

2. Bên A có các quyn sau đây:

- Nhn đủ tin thuê tài sn, theo phương thc đã tho thun;

- Đơn phương đình ch thc hin hp đồng nhưng phi báo cho bên B biết trước mt tháng nếu bên B có mt trong các hành vi sau đây:

+ Không tr tin thuê tài sn liên tiếp trong ba tháng tr lên mà không có lý do chính đáng;

+ S dng tài sn không đúng mc đích thuê;           

+ Làm tài sn hư hng nghiêm trng;

+ Sa cha, đổi hoc cho người khác thuê li toàn b hoc mt phn tài sn đang thuê mà không có s đồng ý ca bên A;

+ Làm mt trt t công cng nhiu ln và nh hưởng nghiêm trng đến sinh hot bình thường ca nhng người xung quanh;

+ Làm nh hưởng nghiêm trng đến v sinh môi trường;

- Ci to, nâng cp tài sn cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phin hà cho bên B;

- Được ly li tài sn khi hết hn Hp đồng thuê.

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Bên B có các nghĩa v sau đây:

- S dng tài sn đúng mc đích đã tho thun;

- Tr đủ tin thuê tài sn, theo phương thc đã tho thun;

- Gi gìn tài sn, sa cha nhng hư hng do mình gây ra;

- Tôn trng quy tc sinh hot công cng;

- Tr tài sn cho bên A sau khi hết hn Hp đồng thuê.

 

2. Bên B có các quyn sau đây:

- Nhn tài sn thuê theo đúng tho thun;

- Được cho thuê li tài sn đang thuê, nếu được bên A đồng ý bng văn bn;

- Được tiếp tc thuê theo các điu kin đã tho thun vi bên A, trong trường hp thay đổi ch s hu tài sn;

- Được ưu tiên ký hp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hn thuê mà tài sn vn dùng để cho thuê;

- Yêu cu bên A sa cha tài sn đang cho thuê trong trường hp tài sn b hư hng nng.

- Đơn phương đình ch thc hin hp đồng thuê tài sn nhưng phi báo cho bên A biết trước mt tháng và yêu cu bi thường thit hi, nếu bên A có mt trong các hành vi sau đây:

+ Không sa cha tài sn khi cht lượng tài sn gim sút nghiêm trng;

+ Tăng giá thuê tài sn bt hp lý;

+ Quyn s dng tài sn b hn chế do li ích ca người th ba.

 

ĐIỀU 7

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

             

L phí liên quan đến việc thuê tài sản gắn liền với đất theo Hp đồng này do bên ................... chu trách nhim np.

 

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

             

Trong quá trình thc hin Hp đồng này, nếu phát sinh tranh chp, các bên cùng nhau thương lượng gii quyết trên nguyên tc tôn trng quyn li ca nhau; trong trường hp không thương lượng được thì mt trong hai bên có quyn khi kin để yêu cu toà án có thm quyn gii quyết theo quy định ca pháp lut.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan

1.1. Nhng thông tin v nhân thân, v tài sn và tha đất có tài sn đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

1.3 Ti thi đim giao kết Hp đồng này:

a) Tài sn thuê và tha đất có tài sn không có tranh chp;

b) Tài sn thuê và quyn s dng đất có tài sn không b kê biên để bo đảm thi hành án;

1.4. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

1.5. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan

2.1. Nhng thông tin v nhân thân đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

2.2. Đã xem xét k, biết rõ v tài sn gn lin vi đất và tha đất có tài sn nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này và các giy t v quyn s hu tài sn gn lin vi đất, quyn s dng đất;

2.3. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

2.4. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiu rõ quyn, nghĩa v, li ích hp pháp ca mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hp đồng này.

                                                       

Bên A

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

tại ..........................................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hp đồng thuê tài sn gn lin vi đất được giao kết gia bên A là ....................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã t nguyn tho thun giao kết hp đồng;

             

              - Ti thi đim công chng, các bên đã giao kết hp đồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hp đồng không vi phm điu cm ca pháp lut, không trái đạo đức xã hi;

 

              - ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hp đồng này được làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng du và ghi rõ h tên)

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

7

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30