Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

Phßng C«ng chøng Nhµ n­íc

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên cho thuê (sau đây gi là bên A) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Bên thuê (sau đây gi là bên B) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý thc hin vic thuê quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất theo các tho thun sau đây:

 

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ 

 

1. Quyn s dng đất

Quyn s dng đất ca bên A đối vi tha đất theo  ..........................................

.................................................................................................................................(2),

c th như sau:

             

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..................................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

.......................................................................................................................................

 

2. Tài sn gn lin vi đất là (3):.............................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Giy t v quyn s hu tài sn có: ....................................................................

.................................................................................................................................(4)

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

 

Thi hn thuê quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này là ................................, k t ngày ........../........../..............

 

 

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

 

Mc đích thuê quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này là: ...................................................................................................

 

ĐIỀU 4

G THUÊ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Giá thuê quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất nêu ti Điu 1 của Hợp đng này là: ................................................................................................đồng;

(bng ch:..........................................................................................đồng Vit Nam)

             

2. Phương thc thanh toán: .................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Vic giao và nhn s tin nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên t thc hin và chu trách nhim trước pháp lut.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Bên A có các nghĩa v sau đây:

- Giao tha đất và tài sn gn lin vi đất nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thi đim ..............................................;

- Kim tra, nhc nh bên B bo v, gi gìn đất, tài sn gn lin vi đất và s dng đất, tài sn gn lin vi đất đúng mc đích;

- Np thuế s dng đất;

- Báo cho bên B v quyn ca người th ba đối vi tha đất và tài sn gn lin vi đất, nếu có.

 

2. Bên A có các quyn sau đây:

- Yêu cu bên B tr đủ tin thuê;

- Yêu cu bên B chm dt ngay vic s dng đất, tài sn gn lin vi đất không đúng mc đích, hu hoi đất hoc làm gim sút giá tr ca đất, tài sn gn lin vi đất; nếu bên B không chm dt hành vi vi phm, thì bên A có quyn đơn phương đình ch hp đồng, yêu cu bên B hoàn tr đất, tài sn gn lin vi đất đang thuê và bi thường thit hi;

- Yêu cu bên B tr li đất, tài sn gn lin vi đất khi thi hn cho thuê đã hết.

 

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Bên B có các nghĩa v sau đây:

              - S dng đất, tài sn gn lin vi đất đúng mc đích, đúng thi hn thuê;

              - Không được hu hoi, làm gim sút giá tr s dng ca đất, tài sn gn lin vi đất;

              - Tr đủ tin thuê theo phương thc đã tho thun;

              - Tuân theo các quy định v bo v môi trường; không được làm tn hi đến quyn, li ích ca người s dng đất xung quanh;

              - Không được cho người khác thuê li quyn s dng đất, tài sn gn lin vi đất nếu không được bên A đồng ý bng văn bn;

              - Tr li đất, tài sn gn lin vi đất sau khi hết thi hn thuê.

 

              2. Bên B có các quyn sau đây:

              - Yêu cu bên A giao tha đất, tài sn gn lin vi đất đúng như đã tho thun;

              - Được s dng đất, tài sn gn lin vi đất n định theo thi hn thuê đã tho thun;

              - Được hưởng hoa li, li tc t vic s dng đất, tài sn gn lin vi đất.

 

ĐIỀU 7

VIỆC ĐĂNG CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NỘP LỆ PHÍ

             

1. Vic đăng ký cho thuê quyn s dng đất ti cơ quan có thm quyn theo quy định ca pháp lut do bên A chu trách nhim thc hin.

 

2. L phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hp đồng này do bên ................... chu trách nhim np.

 

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

             

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan

1.1. Nhng thông tin v nhân thân, v tha đất, tài sn gn lin vi đất đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

1.2. Tha đất thuc trường hp được cho thuê quyn s dng đất theo quy định ca pháp lut;

1.3. Ti thi đim giao kết Hp đồng này:

a) Tha đất và tài sn gn lin vi đất không có tranh chp;

b) Quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất không b kê biên để bo đảm thi hành án;

1.4. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

1.5. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan

2.1. Nhng thông tin v nhân thân đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

2.2. Đã xem xét k, biết rõ v tha đất, tài sn gn lin vi đất nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này và các giy t v quyn s dng đất, quyn s hu tài sn gn lin vi đất;

2.3. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

2.4. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiu rõ quyn, nghĩa v, ích hp pháp của mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hp đồng này.

             

Bên A

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

tại .........................................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hp đồng thuê quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất được giao kết gia bên A là ............................................................................................................ và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã t nguyn tho thun giao kết hp đồng;

             

              - Ti thi đim công chng, các bên đã giao kết hp đồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hp đồng không vi phm điu cm ca pháp lut, không trái đạo đức xã hi;

 

              - ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hp đồng này được làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng du và ghi rõ h tên)

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

 

7

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127