TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG CỤ THỂ MUA/BÁN CÓ KỲ HẠN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Cập nhật: 17/01/2024

Căn cứ: Thông tư 42/2015/TT-NHNN
Tải về

Chỉnh sửa và tải về

PHỤ LỤC SỐ 04/TTM

HỢP ĐỒNG CỤ THỂ

Hợp đồng cụ thể này được lập vào ngày.... tháng.... năm bởi và giữa:

Bên A: (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại:.................................... FAX:........................ E-mail:.........................

Tài Khoản thanh toán VND số:...................................... mở tại............................

Bên B: (Thành viên).............................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại:.................................... FAX:......................... E-mail:........................

Tài Khoản thanh toán VND số:................................. tại.......................................

Căn cứ vào quy định của Hợp đồng khung mua/bán giấy tờ có giá số... ngày... tháng... năm (Hợp đồng khung), hai bên thỏa thuận, thống nhất ký kết Hợp đồng cụ thể với các Điều kiện và Điều kiện như sau:

Điều 1. Căn cứ Thông báo kết quả đấu thầu số.... ngày......... của Ngân hàng Nhà nước,...... (Bên bán) đồng ý bán các giấy tờ có giá dưới đây cho...... (Bên mua) với giá là..... (số tiền ghi theo giá thanh toán) trong thời hạn....... (số ngày)........... (Bên bán) có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu các giấy tờ có giá cho.................. (Bên mua), đồng thời.......... (Bên mua) có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền mua các giấy tờ cho....... (Bên bán) vào ngày.................. (ngày mua)............ (Bên bán) cam kết mua lại các giấy tờ có giá trên với giá mua lại là.......... (số tiền) vào ngày mua lại............ (Bên mua) có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu lại toàn bộ các giấy tờ có giá trên cho....... (Bên bán), đồng thời.......... (Bên bán) có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền mua lại các giấy tờ có giá vào ngày............... (ngày mua lại). Cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Mã số giấy tờ có giá (tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, kỳ hạn)

Khối lượng giấy tờ có giá trúng thầu (đồng)

Giá mua lại (đồng)

Thời hạn bán (ngày)

Mức lãi suất trúng thầu trong giao dịch mua/bán có kỳ hạn (%/năm)

Lãi suất phát hành trên thị trường sơ cấp của giấy tờ có giá

Ngày phát hành của giấy tờ có giá

Định kỳ thanh toán lãi (đối với giấy tờ có giá thanh toán lãi định kỳ)

Ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá

Ngày mua lại

Theo mệnh giá

Theo số tiền thanh toán

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp thành viên bán và cam kết mua lại giấy tờ có giá không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước vào ngày mua lại thì phải chịu lãi suất quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với mức là...... %/năm tính trên số tiền còn thiếu và số ngày chậm thanh toán.

Điều 2. Hợp đồng cụ thể này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng khung. Hợp đồng cụ thể này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi thành viên hoàn thành đầy đủ các cam kết ở Điều 1 của Hợp đồng này.

Hợp đồng cụ thể này cùng với Hợp đồng khung tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa hai bên.

Hợp đồng cụ thể này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký duyệt chữ ký điện tử)

Ngày..... tháng..... năm......

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký duyệt chữ ký điện tử)

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!