Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty giảm mấy % lao động tham gia BHXH do COVID-19 thì được dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất?

16:33 28/10/21

Công ty giảm mấy % lao động tham gia BHXH do COVID-19 thì được dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Điểm a Khoản 1 Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 sửa đổi Khoản 2 Mục II về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, theo đó:

Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01 năm 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Theo đó, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01 năm 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Như vậy, công ty thuộc trường hợp nêu trên phải giảm 10% lao động tham gia BHXH trở lên do dịch bệnh COVID-19 thì được dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Trước đó yêu cầu phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên).

Đăng Huy

600