Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Chế độ phụ cấp với cán bộ y tê tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19

16:05 07/08/21

Chế độ phụ cấp với cán bộ y tê tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 được quy định như thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại  Công văn 6401/BYT/KHTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập, cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, bộ, ngành và địa phương quản lý được cử đi huy động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền:

Được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cánh ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, thời điểm áp dụng thực hiện theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và Nghị quyết 16/NQCP ngày 08/2/2021 của Chính phủ (thay thế Nghị quyết 37/NQ-CP).

Trung Tài

103