Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp có được thực hiện thủ tục hỗ trợ Covid-19 online không?

16:59 11/08/21

Hiện nay doanh nghiệp có thể thực hiện những thủ tục hỗ trợ Covid-19 online nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Công văn 2582/LĐTBXH-VP đã công bố nhiều thủ tục hỗ trợ được thực hiện online gồm:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc;

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy,doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục để được hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách truy cập vào địa chỉ https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html.

Trung Tài

82