Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3345/UBND-KT thực hiện thu lệ phí thẩm định đầu tư, chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng và việc quản lý, sử dụng phần trích để lại do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 3345/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 04/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3345/UBND-KT
V/v thực hiện thu lệ phí thẩm định đầu tư, chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng và việc quản lý, sử dụng phần trích để lại.

Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

 

Sau khi xem xét nội dung Báo cáo thay biên bản cuộc họp số 34/BC-SXD ngày 14/4/2010 của Sở Xây dựng về việc thống nhất ý kiến thu lệ phí thẩm định đầu tư, chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng; mức trích để lại và việc quản lý, sử dụng mức trích để lại đối với lệ phí và các chi phí; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

1. Về mức thu, tổ chức thu và mức trích lệ phí thẩm định đầu tư:

- Mức thu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

- Tổ chức thư:

+ Đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước: Việc tổ chức thu lệ phí do cơ quan đầu mối theo phân cấp thực hiện; Hàng quý, cơ quan đầu mối có trách nhiệm phân bổ tỷ lệ 25% trên số thu lệ phí được trích để lại theo quy định cho cơ quan tham gia góp ý thiết kế cơ sở theo phân cấp (theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

+ Đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách: Cơ quan thẩm định dự án đầu tư hoặc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo phân cấp có trách nhiệm tổ chức thu lệ phí thẩm định dự án hoặc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo quy định.

- Mức trích:

+ Mức trích để lại cho các đơn vị thu lệ phí là 75% trên tổng mức thu, 25% còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính.

+ Lệ phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của các cơ quan theo phân cấp được hưởng 25% trên số thu lệ phí thẩm định đầu tư được trích để lại theo quy định (chiếm 25% trên 75% tổng mức thu lệ phí thẩm định đầu tư).

2. Về mức thu, tổ chức thu, mức trích chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng:

- Mức thu:

Mức thu chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng và chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

- Tổ chức thu:

+ Đối với chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng: Việc tổ chức thu do cơ quan thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng theo phân cấp thực hiện.

+ Đối với chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng: Việc tổ chức thu do cơ quan quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng (chủ đầu tư) thực hiện.

- Mức trích:

+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng: Mức trích để lại là 75% trên tổng mức thu (vận dụng theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính).

+ Chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng 100% mức thu theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng.

3. Việc quản lý, sử dụng lệ phí và các chi phí được để lại:

Các cơ quan thực hiện việc thu lệ phí và các chi phí theo phân cấp có trách nhiệm xây dựng dự toán thu - chi, mở sổ theo dõi việc quản lý, sử dụng lệ phí và các chi phí được phép trích để lại theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thống nhất ý kiến tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Công Thương;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, KT, CNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3345/UBND-KT thực hiện thu lệ phí thẩm định đầu tư, chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng và việc quản lý, sử dụng phần trích để lại do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.837

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117