Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2255/VPCP-NN về việc bố trí vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2255/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2255/VPCP-NN
V/v bố trí vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 8 tháng 2 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1766/BKH/KTĐP&LT ngày 19 tháng 3 năm 2007), Tài chính (công văn số 4502/BTC-ĐT ngày 3 tháng 4 năm 2007), Quốc phòng (công văn số 989/BQP-KH) ngày 28 tháng 2 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 661/BNN-HTX ngày 13 tháng 3 năm 2007) về việc bố trí vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Về bổ sung vốn cho dự án năm 2007: UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thuộc kế hoạch năm 2007. Căn cứ vào kết quả thực hiện dự án năm 2007, nếu thiếu vốn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất mức và nguồn vốn bổ sung, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về bố trí vốn các năm tiếp theo để thực hiện dứt điểm và bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất mức vốn bố trí cụ thể cho dự án vào dự toán ngân sách năm 2008, năm 2009 từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngoài tiêu chí quy định mức phân bổ tại Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg (ngày 12/9/2006) của Thủ tướng Chính phủ và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hôi;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, NC, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2255/VPCP-NN về việc bố trí vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77