Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5117/BTP-KTrVB năm 2013 thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 5117/BTP-KTrVB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5117/BTP-KTrVB
V/v: triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 16/2013/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, ngày 15/6/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013 (sau đây gọi là Thông tư số 09/2013/TT-BTP).

Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả cao, với tư cách là cơ quan được giao giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là văn bản), Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan quan tâm triển khai thực hiện một số việc từ nay đến hết năm 2013 như sau:

1. Căn cứ vào quy định về Trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định tại Điều 5 và Căn cứ rà soát văn bản quy định tại Điều 11 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, triển khai rà soát văn bản thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan mình theo trình tự, thủ tục, quy trình rà soát văn bản.

2. Định kỳ công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo đúng thời gian quy định tại Điều 20 Nghị định số 16/2013/NĐ-CPĐiều 11 Thông tư số 09/2013/TT-BTP.

3. Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để tổ chức hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. Trong đó cần lưu ý:

- Thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày đối với văn bản của Trung ương, 60 (sáu mươi) ngày đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kể từ thời điểm hệ thống hóa văn bản (thời điểm hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước là ngày 31/12/2013).

- Việc xác định đối tượng, phạm vi hệ thống hóa được thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư 09/2013/TT-BTP , theo đó phải bảo đảm tập hợp được tất cả các văn bản còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013.

4. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan thuộc cơ quan, đơn vị nghiên cứu, nắm rõ các quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP .

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để tổng hợp, xem xét giải quyết.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- STP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5117/BTP-KTrVB năm 2013 thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89