Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3723/BHXH-PC năm 2013 tăng cường công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3723/BHXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/BHXH-PC
V/v tăng cường công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, việc thực hiện công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị trong Ngành đã từng bước đi vào nền nếp, các hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đảm bảo theo đúng pháp luật. Việc ban hành các văn bản đúng thẩm quyền phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính còn có hạn chế như: một số đơn vị chưa phân công cụ thể cán bộ làm công tác pháp chế; chưa thực sự quan tâm đến việc thẩm định văn bản dẫn đến ban hành văn bản còn chồng chéo, nhắc lại văn bản của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ban hành một số thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền…

Để khắc phục những hạn chế trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chưa phân công cán bộ làm công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính, cần khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện tốt Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định văn bản, khắc phục tình trạng ban hành văn bản chồng chéo, nhắc lại văn bản của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Thực hiện đúng quy định về thủ tục hành chính, không ban hành thủ tục hành chính trái thẩm quyền.

4. Lập danh sách cán bộ làm công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính theo mẫu kèm theo, gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế) bằng văn bản và qua email banphapche@vss.gov.vn trước ngày 30/9/2013.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……..

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Công văn số: 3723/BHXH-PC ngày 23/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo, chuyên ngành

Điện thoại

Email

Ghi chú

Cơ quan

Di động

1. Lãnh đạo BHXH tỉnh phụ trách công tác pháp chế; công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

 

 

2. Lãnh đạo Phòng phụ trách công tác pháp chế; công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

 

 

3. Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác pháp chế; công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3723/BHXH-PC năm 2013 tăng cường công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74