Trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước do BQP đầu tư

23/10/2019 16:15 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 157/2019/TT-BQP được Bộ Quốc phòng ban hành ngày 15/10/2019.

Phương Ngọc

Theo đó, người đại diện vốn góp nhà nước do BQP đầu tư tại công ty cổ phần (CTCP), công ty TNHH hai thành viên trở lên có trách nhiệm sau:

- Báo cáo, xin ý kiến BQP trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp HĐQT, HĐTV (trường hợp người đại diện do đơn vị trực thuộc BQP quản lý thì xin ý kiến cấp trên trực tiếp) về các vấn đề như:

+ Mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

+ Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

+ Tăng giảm vốn điều lệ; phương án huy động vốn; loại cổ phần, tổng số cổ phần được quyền chào bán;

- Báo cáo cấp trên kịp thời về việc CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

-  Tổng hợp, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị giải pháp.

- Yêu cầu CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp vào NSNN khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

Thông tư 157/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,517

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn