Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
06/04/2024 12:04 PM

Nghị định 08/2022 hướng dẫn những điều khoản nào của Luật Bảo vệ môi trường? Có những thông tư nào hướng dẫn Nghị định 08/2022? – Thảo Nguyên (Bình Phước)

Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 bao gồm:

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020.

- Thông tư 28/2022/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

- Thông tư 07/2023/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

- Thông tư 34/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thông tư 38/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

- Thông tư 01/2024/TT-BTNMT quy định về định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

2. Nghị định 08/2022 hướng dẫn những điều khoản nào của Luật Bảo vệ môi trường?

Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 4 Điều 9; khoản 5 Điều 13; khoản 4 Điều 14; khoản 4 Điều 15; khoản 3 Điều 20; khoản 4 Điều 21; khoản 4 Điều 23; khoản 2 Điều 24; khoản 3 Điều 25; khoản 7 Điều 28; khoản 7 Điều 33; khoản 7 Điều 37; khoản 6 Điều 43; khoản 6 Điều 44; khoản 5 Điều 46; khoản 8 Điều 49; khoản 6 Điều 51; khoản 4 Điều 52; khoản 4 Điều 53; khoản 5 Điều 54; khoản 5 Điều 55; khoản 7 Điều 56; khoản 3 Điều 59; khoản 5 Điều 61; khoản 1 Điều 63; khoản 7 Điều 65; khoản 7 Điều 67; điểm d khoản 2 Điều 69; khoản 2 Điều 70; khoản 3 Điều 71; khoản 8 Điều 72; khoản 7 Điều 73; khoản 4 Điều 78; khoản 3, khoản 4 Điều 79; khoản 3 Điều 80; khoản 5 Điều 85; khoản 1 Điều 86; khoản 1 Điều 105; khoản 4 Điều 110; khoản 7 Điều 111; khoản 7 Điều 112; khoản 4 Điều 114; khoản 3 Điều 115; điểm a khoản 2 Điều 116; khoản 7 Điều 121; khoản 4 Điều 131; khoản 4 Điều 132; khoản 4 Điều 135; khoản 5 Điều 137; khoản 5 Điều 138; khoản 2 Điều 140; khoản 5 Điều 141; khoản 4 Điều 142; khoản 3 Điều 143; khoản 5 Điều 144; khoản 4 Điều 145; khoản 2 Điều 146; khoản 7 Điều 148; khoản 5 Điều 149; khoản 5 Điều 150; khoản 3 Điều 151; khoản 4 Điều 158; khoản 6 Điều 160; khoản 4 Điều 167; khoản 6 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường 2020 về:

- Bảo vệ các thành phần môi trường;

- Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường;

- Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường;

- Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực;

- Quản lý chất thải;

- Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;

- Quan trắc môi trường;

- Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường;

- Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường;

- Công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường;

- Quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

(Điều 1 Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

3. Đối tượng áp dụng của Nghị định 08/2022 quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định 08/2022/NĐ-CP trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

(Điều 2 Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 797

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn