Cho vay lại là gì? Điều kiện được vay lại vốn vay ODA

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Châu Văn Trọng
23/11/2022 09:59 AM

Cho vay lại là gì? Để được vay lại vốn vay ODA thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện nào? - Mai Dung (TP. HCM)

Cho vay lại là gì? Điều kiện được vay lại vốn vay ODA

Cho vay lại là gì? Điều kiện được vay lại vốn vay ODA

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cho vay lại là gì?

Theo khoản 19 Điều 3 Luật Quản lý nợ công 2017, cho vay lại là việc Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp vay lại nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đối tượng được vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài bao gồm:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Đơn vị sự nghiệp công lập;

- Doanh nghiệp.

(Khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý nợ công 2017)

2. Điều kiện được vay lại vốn vay ODA

Điều 36 Luật Quản lý nợ công 2017 quy định về điều kiện được vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài như sau:

2.1 Điều kiện được vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Chương trình, dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản này có sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài;

- Không có nợ vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài quá hạn trên 180 ngày;

- Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm đề nghị vay lại không vượt quá mức dư nợ vay của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Ngân sách địa phương cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

2.2 Điều kiện được vay lại đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn vay và trả nợ theo quy định của pháp luật;

- Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng vốn vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định tại Điều 38 Luật Quản lý nợ công 2017;

- Không có nợ quá hạn tại thời điểm đề nghị vay lại;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

2.3 Điều kiện được vay lại đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt động ít nhất 03 năm;

- Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng vốn vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định tại Điều 38 Luật Quản lý nợ công 2017;

- Có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 03 lần theo báo cáo tài chính của năm gần nhất so với năm thực hiện thẩm định;

- Không bị lỗ trong 03 năm liền kề gần nhất theo báo cáo kiểm toán, trừ các khoản lỗ do thực hiện chính sách của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Không có nợ quá hạn tại thời điểm đề nghị vay lại;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của bên vay lại vốn vay ODA

Bên vay lại có trách nhiệm được quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Quản lý nợ công 2017 như sau:

- Quản lý, sử dụng vốn vay lại đúng mục đích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo quy định trong hợp đồng cho vay lại. 

Trường hợp không trả nợ đầy đủ, đúng hạn thì phải chấp hành các biện pháp, chế tài mà cơ quan cho vay lại áp dụng để thu hồi nợ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về thế chấp và các biện pháp bảo đảm tiền vay khác.

- Định kỳ hoặc theo yêu cầu, cung cấp thông tin, báo cáo liên quan đến việc thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn vay lại cho Bộ Tài chính, cơ quan cho vay lại và cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, báo cáo.

Văn Trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,228

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn