Hướng dẫn triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/04/2021 09:57 AM

Bộ Tư pháp có Công văn 997/BTP-BTTP ngày 06/4/2021 hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp sửa đổi.

Hướng dẫn triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi

Hướng dẫn triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

(1) Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh

-  Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện danh sách đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp hiện có thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương mình và tiến hành cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cần bám sát nhu cầu thực tế của hoạt động tố tụng và chú trọng đến tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực hiện giám định của tổ chức, người giám định tư pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định.

- Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được phân công làm đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp, căn cứ hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 11/2020/TT-BTP tổ chức in phôi thẻ để phục vụ việc cấp thẻ cho giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý.

Đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được phân công làm đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp, Sở Tư pháp tiếp nhận quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp và thực hiện việc vào sổ lưu theo dõi số thẻ, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện việc trao thẻ giám định viên tư pháp cho người được cấp ở bộ, ngành hoặc địa phương mình.

Trường hợp giám định viên tư pháp được bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2021 trở đi nhưng chưa được cấp thẻ thì đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tiến hành rà soát và thực hiện việc cấp thẻ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 11/2020/TT-BTP.

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp hoặc công nhận, hủy bỏ công nhận người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn địa phương theo thẩm quyền thì ngoài việc gửi danh sách người, tổ chức giám định tư pháp cho Bộ Tư pháp theo quy định, cần gửi cho UBND cấp tỉnh nơi cá nhân, tổ chức đó đang hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định để biết, thông báo trên Cổng thông tin điện tử của địa phương bảo đảm thuận tiện, kịp thời cho việc trưng cầu, thực hiện giám định tại địa phương.

- Đối với lĩnh vực hoặc chuyên ngành giám định được thành lập Văn phòng giám định tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Giám định tư pháp, nhưng không có cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (mà là cơ quan, đơn vị chuyên môn của Trung ương đóng trên địa bàn địa phương) thì đề nghị bộ, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực, chuyên ngành giám định đó chỉ định, thông tin về cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc giúp UBND cấp tỉnh thẩm định hồ sơ xin phép thành lập, đăng ký hoạt động và quản lý nhà nước đối với Văn phòng giám định tư pháp ở lĩnh vực, chuyên ngành đó tại địa phương.

- Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh gửi kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giám định tư pháp thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình về Bộ Tư pháp trước ngày 30/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(2) Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng đối với công tác giám định tư pháp theo quy định của Luật và Kế hoạch triển khai thi hành Luật đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao sớm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và cơ quan có liên quan (tại điểm m phần 3 mục II của Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1450/QĐ-TTg) xây dựng, ban hành chỉ tiêu thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự, dân sự và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thống kê đó, gửi kết quả về Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và các bộ, sở, ngành chuyên môn có liên quan để làm căn cứ kiện toàn, phát triển đội ngũ người, tổ chức giám định tư pháp và thực hiện các giải pháp khác bảo đảm phục vụ tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố tụng; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành hướng dẫn về bố trí vị trí phù hợp của người giám định tư pháp khi tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,722

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn